Pozew o podwyższenie alimentów – jak odpisać ?

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Pozew o podwyższenie

Pozew o podwyższenie

UZASADNIENIE 

Wnoszę o  oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów_______od pozwanego _______ na rzecz małoletniego powoda ___________ z kwoty po___________miesięcznie do kwoty ____________ miesięcznie

oraz

małoletniej powódki __________  z kwoty po _________ miesięcznie do kwoty po ____________ zł miesięcznie płatnych do rąk ich matki _______________ jako przedstawicielki ustawowej od dnia ___________., poczynając do dziesiątego każdego po sobie następującego miesiąca  z góry wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

Powódka w imieniu dzieci wniosła powództwo o podwyższenie alimentów.

Powódka żąda abym płacił na rzecz dzieci alimenty w wysokości____________

Pozew o podwyższenie

. Kwota niniejsza przewyższa moje możliwości i nie uwzględnia mojej sytuacji majątkowej. Mając na uwadze okoliczności, ja jako pozwany nie mam możliwości abym mógł co miesiąc uiścić tak wysoką kwotę tytułem alimentów. 

Obecnie na życie po potrąceniu komorniczym zostaje mi około _____________ zł.

Powódka w uzasadnieniu stwierdziła, iż potrzeby dzieci znacznie wzrosły a co za tym idzie matka małoletnich nie jest w stanie niesamodzielnie pokrywać całości kosztów i rosnące potrzeby dzieci.

Z tym stwierdzeniem nie sposób się zgodzić, ponieważ możliwości zarobkowe matki są bardzo wysokie ponadto powódka nie wykazała przed sądem wszystkich dochodów które osiąga. Powódka jest właścicielką nieruchomości i czerpie z tego tytułu korzyści finansowe. 

Dlatego wnoszę aby powódka wyjaśniła te okoliczności przed sądem. Ponadto wnoszę aby Wysoki Sąd zobowiązał powódkę do dostarczenia wyciągów  bankowych ze wszystkich kont bankowych które posiada powódka. 

Myślę że mając na uwadze transakcje które są na koncie odzwierciedlają realne przychody i koszty powódki. Ponadto dodatkowo należy wziąć pod uwagę że powódka otrzymuje świadczenie 500 + tj. wysokości 1.000,00 zł.

 

Pozew o podwyższenie

 

W tym miejscu należy wskazać na  linię orzecznictwa.  Z praktycznego punktu widzenia kluczowe pozostaje jednak, że na wypadek zaistnienia różnych okoliczności, w których doszło do istotnej zmiany sytuacji już po wydaniu prawomocnego wyroku, jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy, ustawa zawiera normy potwierdzające dopuszczalność dostosowania obowiązku alimentacji do stosunków faktycznych (por. wyrok SN – Izba Cywilna z dnia z dnia 3 października 2000, sygn. I CKN 945/00).

Mając na uwadze treść pozwu o podwyższenie alimentów powódka nie wykazała żadnej konkretnej zmiany okoliczności które umożliwiają podwyższenie. 

 

Pozew o podwyższenie

 

Nadto, mając na uwadze stan faktyczny sprawy powinienem wnosić o obniżenie  alimentów zaś powódka nie wykazała żadnej uzasadnionej zmiany uzasadniającej podwyższenie alimentów.

Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o., rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z kolei w myśl art. 135 § 1 k.r.o., zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Natomiast, jak stanowi art. 138 k.r.o., w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

 

Pozew o podwyższenie

 

Jednym z podstawowych założeń prawa rodzinnego jest obowiązek wzajemnego wspierania się członków rodziny, skonkretyzowany w przepisach regulujących obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka. Sam zaś obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w razie potrzeby także wychowania. O jego zakresie decydują w każdym przypadku usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego.

W zakresie możliwości zarobkowych zobowiązanego.

W tym miejscu kilka okoliczności uzasadniające obniżenie dotychczasowych alimentów. 

 Co się zmieniło ?

Urodzenie dziecka

Istotną okolicznością w niniejszej sprawie jest fakt, iż zostałem ponownie ojcem. Na dowód tego załączam odpis skrócony aktu urodzenia.

Pozew o podwyższenie

Związku z urodzeniem się dziecka jestem obciążony dodatkowymi kosztami które wiążą się z utrzymaniem dziecka. Niestety moja sytuacja materialna jest ciężka i większość kosztów utrzymania dziecka ponosi jego matka.

 

Na dowód tego w załączeniu przekładam akt urodzenia. Wskazać przy tym należy przykładowo stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 4 maja 2002 r. (sygn. V CKN 1032/2000), zgodnie z którym „sam fakt urodzenia się kolejnego dziecka nie pociąga za sobą automatycznie ustania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do pozostałych dzieci. Może on ewentualnie wpłynąć na rozmiar istniejącego obowiązku (wysokość rat alimentacyjnych)”. Orzeczenie to ma znaczenie, gdy po stronie zobowiązanego do płacenia alimentów zmiana jego sytuacji polegać będzie na pojawieniu się w jego życiu kolejnego dziecka, które znajdzie się na jego utrzymaniu. Okoliczność ta rozważana może być jedynie w kategoriach zmniejszenia wysokości istniejącego już świadczenia alimentacyjnego.

Dowód: 

Akt urodzenia 

Niskie wynagrodzenie

W związku z chorobą moje możliwości zarobkowe są ograniczone, niestety ale większa część mojej wypłaty podlega zajęciu przez komornika na dowód tego przykładem roczną kartę wynagrodzenia pracowników za 2019 r. w którym zaznaczone jest zajęcie komornicze.  Na tym dokumencie widać ile otrzymałem pieniędzy z wynagrodzenia. Moje możliwości zarobkowe są ograniczone. I niestety ale w związku z urodzeniem się dziecka wszelkie koszty utrzymania dziecka obecnie ponosi moja partnerka.  W załączeniu załączam kartę z roku 2019 r. na okoliczność zajęć komorniczych mojego wynagrodzenia. 

Dowód:

Karta wynagrodzenia 

Zajęcia komornicze

 

Pozew o podwyższenie

 

Ponadto, z uwagi na problemy finansowe nie jestem w stanie płacić tak wysokich alimentów, niestety ale moja sytuacja finansowa jest bardzo ciężka na dowód tego załączam zajęcie wierzytelności przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym stwierdzającą moje zaległości tytułem alimentów Łączna suma zaległych alimentów to __________ zł, dodatkowo jestem obciążony dodatkowymi kosztami tytułem opłaty egzekucyjnej.

 

Pozew o podwyższenie

 

W zakresie potrzeb dzieci. 

[szczegółowo]

A zatem w niniejszej sprawie nie zachodzą żadne przesłanki do podwyższenia alimentów.  Zważyć nadto należy, że zgodnie z treścią art. 135 § 1 k.r.o., zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Z przepisu tego wypływa wniosek, iż wysokość rat alimentacyjnych jest wypadkową pomiędzy usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego z jednej strony, z drugiej zaś – majątkowymi i zarobkowymi możliwościami zobowiązanego do alimentacji.

Pozew o podwyższenie

Ze względu na to, że alimenty zasądzane są według stanu z dnia orzekania ale na przyszłość, która z reguły niesie w sobie zmiany, szczególnie w zakresie potrzeb uprawnionych, a częstokroć także w zakresie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanych, w art. 138 k.r.o. przewidziano możliwości zmiany zasądzonych alimentów w razie zmiany stosunków jednakże w niniejszej sytuacji nie doszło do zmiany stosunków a  moja sytuacja się pogorszyła.  

 

Pozew o podwyższenie

 

Zmianą stosunków w rozumieniu przepisu art. 138 k.r.o., jest każda zmiana wpływająca na zmniejszenie lub zwiększenie kryteriów opisanych w przepisie art. 135 § 1 k.r.o. (zmiana ilościowa i jakościowa), z tym, że zmiana ta musi mieć charakter istotny (vide: H. Haak, „Obowiązek alimentacyjny. Komentarz”, Toruń 1995, str. 139). Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zwiększenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami. Wynika z tego, że rozstrzygnięcie o żądaniu opartym na art. 138 wymaga, po pierwsze, porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu, po drugie zaś oznacza, że upływ czasu, jaki nastąpił od daty ostatniego wyroku alimentacyjnego do daty orzekania o podwyższeniu alimentów, sam w sobie nie może jeszcze przemawiać za zasadnością powództwa. 

 

Pozew o podwyższenie

To na stronie powodowej ciąży wówczas obowiązek wykazania, że zmiany takie nastąpiły stosownie do ogólnej reguły dowodowej (art. 6 k.c.).Innymi słowy chodzi tutaj o istotne zmniejszenie lub zwiększenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie lub zmniejszenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Powódka w ocenie pozwanego nie załączyła żadnych dowodów na okoliczności które podniosła.  Odnosząc powyższe rozważania do realiów przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, iż nie doszło do istotnej zmiany stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o. uzasadniające podwyższenie. 

 

Pozew o podwyższenie

 

Mając na uwadze, iż orzekając o alimentach, sąd bierze za podstawę rozstrzygnięcia potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego według stanu istniejącego w dacie orzekania (art. 316 § 1 k.p.c.) wnoszę o oddalenie powództwa.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń