Ojciec nie płaci alimentów

Opublikowane przez Adwokat w dniu

ojciec nie płaci alimentów

Ojciec nie płaci alimentów – co mogę zrobić?

Co zrobić, gdy ojciec nie płaci alimentów? W pierwszej kolejności ojciec musi być świadomy, że za niepłacenie alimentów grozi odpowiedzialność karna. Poniżej przepis, który o tym mówi. Niemniej jednak warto w pierwszej kolejności wykorzystać możliwość egzekucji komorniczej. A zatem właśnie od tego powinno się zacząć.

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego u komornika, aby wszcząć postępowanie celem ściągnięcia należności. W tym zakresie trzeba dostarczyć komornikowi tytuł, na podstawie którego może wszcząć postępowanie.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polecam składać dopiero, gdy postępowanie komornicze nie będzie skuteczne.

Nie polecam państwu od razu wszczynać postępowania karnego. W pierwszej kolejności warto zawsze wykorzystać możliwość wszczęcia postępowania komorniczego.

Więcej: Alimenty przy rozwodzie

Ojciec nie płaci alimentów – Kiedy dochodzi do przestępstwa?

Aby móc mówić o przestępstwie, muszą przede wszystkim zaistnieć w tym zakresie odpowiednie przesłanki. W pierwszej kolejności muszą upłynąć określone terminy.

Ojciec musi zalegać co najmniej z trzema świadczeniami alimentacyjnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania karnego.

Poniżej wzór takiego zawiadomienia. Jednakże musimy pamiętać, że niniejszy artykuł dotyczący postępowania karnego ma dwa rodzaje przestępstw. W pierwszej kolejności jakby typ podstawowy, zaś w kolejnej pozycji znajduje się bardzo ważny zapis, który mówi o tym, że:

„Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych…”

Tutaj jest zwiększony wymiar kary. Jednakże słowo kluczowe to niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. I tutaj kluczowe jest, czy pani jako matka miała fundusze na to, aby zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe dzieci.

Jeżeli nie miała pani takich środków i ojciec dzieci naraził dzieci na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, wówczas powinien odpowiadać z paragrafu 1a, nie zaś z paragrafu 1.

Takie zawiadomienie można wysłać listem poleconym do prokuratury rejonowej bądź złożyć osobiście.

Wzór zawiadomienia

Do Prokuratury Rejonowej

w …………………………………… .
ul. …………………………………… ……………………………………

…..

Pokrzywdzona/y:
małoletni/a …………………… 

reprezentowany/a przez przedstawiciela ustawowego ………

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

wraz z wnioskiem o ściganie

wraz z wnioskiem dowodowym

 

Niniejszym zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przez ………………… zam. ……………….. przestępstwa niealimentacji – art. 209 § 1 k.k./

Albo

– art. 209 § 1a k.k. / wyjaśnienie wyżej /
oraz
wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania w niniejszej sprawie.

Ponadto na podstawie art. 167 KPK wnoszę o dopuszczenie dowodu z następujących dokumentów:

– odpis wyroku Sądu………… z dnia ……., wydany w sprawie sygn. akt: ….. na okoliczność potwierdzenia wysokości istniejącego zobowiązania alimentacyjnego, jakie spoczywa na ……….;

– zaświadczenie z dnia ………. wydane przez Komornika Sądowego przy Sądzie …… –………

– wydruk ….;

– kserokopia zaświadczenia z ………….. –  na okoliczność potwierdzenia dochodu matki małoletniej pokrzywdzonej;

– …………….. na okoliczność potwierdzenia dochodu matki małoletniej pokrzywdzonej.

[ważne są dowody albowiem muszą stanowić podstawę do rozstrzygnięcia].

Uzasadnienie

Wskazać trzeba ważne okoliczności w sprawie. Opisać dowody. Przedstawić swoją sytuację materialną. Należy wskazać, iż żądamy ścigania.

Niepłacenie alimentów – podstawa prawna.

Art. 209. – [Niealimentacja] – Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1444 t.j. | Akt obowiązujący

Wersja od: 22 czerwca 2021 r.

Art.  209.  [Niealimentacja]

Mówiąc wprost – 3 miesiące!

  • 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Więcej: Problem z ojcem dziecka

Wyższa kara 

  • 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Koniecznie – formalny wniosek o ściganie

  • 2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

/ dotyczy to osób, które uzyskały świadczenie z funduszu / 

  • 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.

Możliwość uchylenia się od odpowiedzialności – jak zapłaci 

  • 4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.
  • 5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Ojciec nie płaci alimentów – Podsumowanie

– Jeśli mamy do czynienia z 3-miesięczną zaległością, możemy zgłosić ten fakt do prokuratury

– Jeśli dłużnik po przesłuchaniu przez prokuratora zobowiąże się do wpłacenia zaległej kwoty alimentacyjnej na rzecz poszkodowanego w ciągu 30 dni, wówczas uniknie kary

– Trzeba załączyć niezbędne dokumenty w sprawie – tytuł, dokumenty z postępowania komorniczego

 

Więcej:

Sprawa o alimenty


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń