Przejdź do treści

Ojciec nie płaci alimentów

  • przez
ojciec nie płaci alimentów

Ojciec nie płaci alimentów – co mogę zrobić?

Co zrobić, gdy ojciec nie płaci alimentów? Przede wszystkim należy pamiętać, że za niepłacenie świadczenia alimentacyjnego grozi odpowiedzialność karna.

Gdy ojciec nie płaci, warto skorzystać z egzekucji komorniczej. 

Pierwszym krokiem powinno być złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego u komornika. Tym sposobem zostanie wszczęte postępowanie celem ściągnięcia należności. Należy dostarczyć do komornika tytuł, na podstawie którego można wszcząć postępowanie.

Kiedy zatem składać zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa? Polecam je złożyć dopiero gdy postępowanie komornicze okaże się nieskuteczne.

Nie radzę od razu wszczynać postępowania karnego. Przede wszystkim najpierw zachęcam do wykorzystania możliwości wszczęcia postępowania komorniczego.

Więcej: Alimenty przy rozwodzie

Ojciec nie płaci alimentów – Kiedy dochodzi do przestępstwa?

Z przestępstwem mamy do czynienia wtedy, gdy zaistnieją odpowiednie przesłanki w tym zakresie.

W pierwszej kolejności muszą upłynąć określone terminy. Zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania karnego oznacza to, że ojciec musi zalegać co najmniej z trzema świadczeniami alimentacyjnymi.

Należy jednak pamiętać, że niniejszy artykuł dotyczący postępowania karnego dotyczy dwóch rodzajów przestępstw. W pierwszej kolejności jakby typ podstawowy, zaś w kolejnej pozycji znajduje się bardzo ważny zapis, który mówi:

„Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych…”.

Tutaj mamy zwiększony wymiar kary. Najważniejsze jest określenie „niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych”. Kluczowe jest ustalenie, czy Pani jako matka dysponowała środkami na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych małoletnich.

Jeżeli nie miała Pani takich środków i ojciec naraził dzieci na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, wówczas ojciec powinien odpowiadać z paragrafu 1a, nie zaś z paragrafu 1.

Zawiadomienie można wysłać listem poleconym do prokuratury rejonowej lub złożyć osobiście.

Wzór zawiadomienia

Prokuratura Rejonowa

w …………………………………… .
ul. …………………………………… ……………………………………

…..

Pokrzywdzona/y:
małoletni/a …………………… 

reprezentowany/a przez przedstawiciela ustawowego ………

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

wraz z wnioskiem o ściganie

wraz z wnioskiem dowodowym

 

Niniejszym zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przez ………………… zam. ……………….. przestępstwa niealimentacji – art. 209 § 1 k.k./

Albo

– art. 209 § 1a k.k. / wyjaśnienie wyżej /
oraz
wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania w niniejszej sprawie.

Ponadto na podstawie art. 167 KPK wnoszę o dopuszczenie dowodu z następujących dokumentów:

– odpis wyroku Sądu………… z dnia ……., wydany w sprawie sygn. akt: ….. na okoliczność potwierdzenia wysokości istniejącego zobowiązania alimentacyjnego, jakie spoczywa na ……….;

– zaświadczenie z dnia ………. wydane przez Komornika Sądowego przy Sądzie …… –………

– wydruk ….;

– kserokopia zaświadczenia z ………….. –  na okoliczność potwierdzenia dochodu matki małoletniej pokrzywdzonej;

– …………….. na okoliczność potwierdzenia dochodu matki małoletniej pokrzywdzonej.

[ważne są dowody –  muszą stanowić podstawę do rozstrzygnięcia].

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy wskazać ważne okoliczności w sprawie, opisać dowody, przedstawić swoją sytuację materialną, wskazać, że żądamy ścigania.

Niepłacenie alimentów – podstawa prawna.

Art. 209. – [Niealimentacja] – Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1444 t.j. | Akt obowiązujący

Wersja od: 22 czerwca 2021 r.

Art.  209.  [Niealimentacja]

Mówiąc wprost – 3 miesiące!

  • 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Więcej: Problem z ojcem dziecka

Wyższa kara 

  • 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Koniecznie – formalny wniosek o ściganie

  • 2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

/ dotyczy to osób, które uzyskały świadczenie z funduszu / 

  • 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.

Możliwość uchylenia się od odpowiedzialności – jak zapłaci 

  • 4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.
  • 5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Ojciec nie płaci alimentów – Podsumowanie

Reasumując, w sytuacji gdy ojciec nie płaci alimentów:

– Jeżeli mamy do czynienia z 3-miesięczną zaległością, możemy zgłosić ten fakt do prokuratury

– Jeśli dłużnik po przesłuchaniu przez prokuratora zobowiąże się do uiszczenia zaległej kwoty alimentacyjnej na rzecz poszkodowanego w ciągu 30 dni, wówczas uniknie kary

– Do zawiadomienia należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty w sprawie, takie jak tytuł wykonawczy, dokumenty z postępowania komorniczego.

Więcej:

Sprawa o alimenty

Najlepszy Adwokat Alimenty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń