Pozew o Alimenty Adwokat

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Pozew o Alimenty Adwokat

Pozew o alimenty Adwokat. Zgodnie z treścią art. 133 § 1 k.r.o. rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu rodzicach w równym stopniu. 

Przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się.

Obowiązek ten powstaje z chwilą urodzenia się dziecka i wygasa, gdy dziecko się usamodzielni. Kluczowy jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2000 r. sygn. I CKN 1538/99. Brzmi on tak: „Czas trwania tego obowiązku nie jest ograniczony terminem i nie pozostaje też w zależności od osiągnięcia przez uprawnionego określonego stopnia wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie obowiązku, jest to, czy dziecko może się utrzymać samodzielnie”. Nawet uzyskanie pełnoletniości nie kończy tego obowiązku w sytuacji, gdy dziecko kontynuuje edukację.

 

Pozew o Alimenty Adwokat

Alimentacja ma na celu stworzenie małoletniemu dziecku możliwie jak najlepszych warunków do życia. Ponadto ma zapewnić mu nieskrępowany rozwój fizyczny i umysłowy w celu umożliwienia godziwego, spokojnego życia. Zasadność łożenia na rzecz małoletniego dziecka stron przez Powoda nie budzi wątpliwości w oparciu o okoliczności sprawy. 

Zgodnie z treścią art. 135 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Ponadto z § 2 powyższego artykuły wynika wprost, iż wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie uprawnionych. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania.

Alimenty

Co oznaczają „usprawiedliwione potrzeby” oraz „możliwości zarobkowe i majątkowe„? Otóż są to „potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody.”

(Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 42.)

Pozew o Alimenty Adwokat

Usprawiedliwione potrzeby dziecka określa się indywidualnie. Zależne jest to od szeregu okoliczności konkretnej sytuacji życiowej i bytowej uprawnionego. Przede wszystkim dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami. Działa to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami.

(Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNC 1988/4/42).

Alimenty

W związku z powyższym stopa życia rodziców jest jednym z podstawowych czynników decydujących o wysokości należnych dziecku alimentów (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 1956 r, III CR 919/55, OSNCK 1957/3/74).

Nie ulega wątpliwości, że każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji. Oznacza to dostęp do wyżywienia zapewniającego prawidłowy rozwój fizyczny, stosownej do wieku odzieży, środków ochrony zdrowia, kształcenia podstawowego. Przede wszystkim pamiętajmy, że dla sądu najważniejsze jest dobro małoletnich.

 

Więcej:

Najlepszy Adwokat Alimenty. Tak! Jaki?

Podwyższenie alimentów. Jak podwyższyć alimenty?

 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń