Postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów

Postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów. Dostałeś postanowienie w zakresie kontaktów ? I co dalej……

Jeżeli sąd okresie twoje kontakty to musisz zapoznać się z poniższym wpisem gdyż konsekwencję możesz odczuć bolesne, finansowe i inne…

Zacznijmy od początku.

Uregulowanie kontaktów

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem może nastąpić w trakcie procesu o rozwód.

Jeżeli nie było rozwodu, i byliście partnerami, kontakty może określić Sąd Rejonowy.

W każdym czasie rodzim przysługuje prawo wszczęcia sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Jeżeli zostały określone- i należy je zmienić- W każdym czasie możecie to zrobić.

Sprawa o kontakty toczy się w tzw. trybie nieprocesowym. Czy ma to znaczenie ? Tak, gdyż postępowanie dowodowe może zostać przeprowadzane przez sąd z urzędu.

Jakie są strony w tym postępowaniu? Wnioskodawca i uczestnik postępowania.

W sądzie zaczyna się……

Co najważniejsze jest w Sądzie ?

Jak wygląda rozprawa?

Przed pierwszą rozprawą należy określić swoje stanowisko w sprawie. Sąd na pierwszej rozprawie dąży do tego aby strony znalazły kompromis – zachęca do mediacji.

Informacyjne słuchanie stron- nie jest traktowany jako dowód ale Sąd ma już obraz sytuacji. Następnie sąd rozważą przeprowadzenie dowodu ze świadków. O kolejności przesłuchiwania świadków decyduje sąd.Najpierw zadaje pytania sąd a póżniej strony.

Co kiedy jest konflikt ?

Sąd będzie potrzebował opinii psychologów. Sąd powoła opinię  OZSS (Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych). Strony i dzieci będą badani. Badaniu podlegają wyłącznie osoby skierowane przez sąd.  Badania psychologiczne dzieci odbywają się także bez obecności rodziców. Oczywiście, badania trwają kilka godzin.

Póżniej zespół wydaje opinie. Jeżeli nie zgadzamy się ?  Mamy możliwości składać zarzuty do opinii Po złożeniu zarzutów biegli sporządzają opinię uzupełniającą. Oczywiście że to kosztuje i dość dużo.

Dowodem w sprawie jest przesłuchanie stron ! Kto w jakiej kolejności ?

Zaczynamy od przesłuchania wnioskodawcy, następnie uczestnik.

 

Ustalenie kontaktów wiąże się z koniecznością poznania rozkładu dnia czy tygodnia dziecka oraz rodziców.

Wygrywa się sprawę dowodami.

Dowód z dokumentów

  • protokoły z innych spraw
  • dokumenty ze szkoły małoletniego
  • prywatne opinie
  • opinie wychowawcy
  • sms
  • e-mail

Pamiętaj – Dowody z zeznań świadków !  

Kiedy Sąd przeprowadzi wszystkie dowody, mamy koncówkę i wtedy mowa końcowa.

Tutaj możemy w sposób swobodny przedstawić argumenty w sprawie.  Następnie sąd zamyka rozprawę.

Koszty Prawnika

Czy  drugi rodzić zapłaci za mojego Adwokata ? Co do zasadą,  w postępowaniu nieprocesowym, każdego z uczestników ponosi  koszty własnego udziału.

art. 520§1 KPC

§ 1. Każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.
§ 2. Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników.
§ 3. Jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.

Koszty

Zwróćmy, uwagę, iż Sąd ma możliwość zasądzić koszty dlatego  w składanych wnioskach zawsze należy domagać się od uczestnika zwrotu kosztów procesu i zastępstwa adwokackiego na rzecz wnioskodawcy.

A gdyby stało się inaczej, to trzeba składać zażalenie w zakresie kosztów. Sytuacje należy rozpatrywać indywidualnie jednakże w wyniku odwołania kilkukrotnie udało się uzyskać pozytywne roztozygnięcie.

Jeżeli wnioskodawca w całości wygrał sprawę,  to  zdecydowanie jest to podstawa do orzekania o kosztach postępowania na podstawie  art. 520§2 KPC .

Kiedy postanowienie staje się wykonalne?

Co do zasady, zgodnie z przepisami postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia kontaktów jest wykonalne z chwilą ogłoszenia.

Nawet wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia o zabezpieczeniu. ( patrz Wyjątek  art. 742§3 k.p.c.uchylenie i zmiana )

 

A co robić kiedy nie pasują nam określone kontakty ? Co do zasady…..

Chciałabym Wam wspomieć, iż jest coś takiego jak kontakty zastępcze. Czyli kolokwialnie mówiąc -za nieodbyty kontakt osobie uprawnionej przysługuje prawo do jego „odrobienia”. Niestety, nie mamy żadnych przepisów określających to zdarzenie…Dlatego Sąd musi to zawszeć w postanowieniu.

Co jeżeli spotkanie się nie odbędzie? Jeżeli nie dojdzie do spotkania ? to wtedy rodzić ma prawo do innego terminy. Też trzeba mieć na uwadze , iż sztuką jest tak skonstruować zapis w postanowieniu żeby był przejrzysty i zrozumiały.

 

A co kiedy są problemy w realizacji kontaktów ? 

Masz pracę która uniemożliwia Ci realizację niniejszych kontaktów ?

Rozważ  żądanie wprowadzenia kontaktów zastępczych.

 

Jak skontrować zapis?

Wnoszę o  zobowiązanie strony do przestrzegania ustalonych terminów kontaktów oraz do wzajemnego powiadamiania się jeżeli z przyczyn obiektywnych kontakty nie będą mogły się odbyć z odpowiednim wyprzedzeniem, a w sytuacji gdy z przyczyn obiektywnych kontakty w jakimś terminie się nie odbędą zobowiązać strony do wzajemnego porozumienia się celem uzgodnienia zastępczego terminu do zrealizowania kontaktów w okresie nie dalszym niż 1 miesiące od daty niezrealizowanego kontaktu.

 

Nie masz takiego zapisu … Spokojnie zawsze można to zmienić.  Opłata sądowa od wniosku o zmianę postanowienia  wynosi jedynie 100 zł.

A co kiedy drugi z rodziców nie wydaje dziecka i nie realizuje kontaktów?

Rodzic odmawiał prawa do kontaktów drugiemu z rodziców powołując się  na to że dziecko po prostu nie chce ?

Spokojnie to częsty argument. I mało skuteczny. Najcześciej dochodzi do sytuacji , kiedy to matka sprawuje piecze nad dzieckiem. Sądy znają bardzo dobrze te argumenty. Nie są one skuteczne. Generalna zasada, rodzice zobowiązani są do wydania i przygotowania małoletniego do kontaktu.

Mówię z doświadczenia. Sądu nie chcą nawet słuchać, kiedy matka twierdzi że to dziecko…..

Dziecko Ciebie wychowuje czy ty dziecko ? Trzeba wejść tutaj troszkę w psychologię ? Dlaczego tak jest i co zrobić żeby to zmienić.

Dziecko bardzo często odrzuca jednego rodzica na rzecz drugiego ( konflikt. lojalnościowy). Dlatego Sądy w tym zakresie w większości miast są zgodne – Matka ma obowiązek przygotować dziecko do kontaktów. 

Ostatnio kiedy Sąd złożył wniosek o opinię do OZSS wprost zadał pytanie biegłym. Czy matka indukuje dziecku niechętny stosunek do realizacji kontaktów?

OZSS takie zachowania bada i analizuje.

 

Co kiedy rodzic nie wydaje dziecka ?

Ah…. Czeka cie sprawa sądowa…..

w pierwszej kolejności… wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty.

I czeka cie drugi etap – już  postępowanie egzekucyjnego – art. 59816 k.p.c. – nakazanie zapłaty.

Wtedy składamy wniosek o nakazanie zapłaty ( musimy mieć tytuł wykonawczy) Pamiętj : ta sama sygnatura.  Tak, po prostu składamy wniosek o zapłatę na podstawie tego pierwszego postępowania.

 

Art. 59815. Sankcja pieniężna za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem


Dz.U.2019.0.1460 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego
§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.
§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatoremw przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

Art. 59817. KPC

Zwrot uprawnionemu do kontaktu z dzieckiem wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem

§ 1.
Jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy przyzna od tej osoby uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu, w tym kosztów, o których mowa w art. 5821 ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd opiekuńczy § 2 pkt 1.

Dla przykładu są to koszty dojazdu. 

Jakie kwoty sąd zasądza za utrudnianie kontaktów ? Dość duże, dla przykładu 28.000 zł. Oczywiście wszystko zależy od indywidualnej sytuacji.

Jak określić kwota ?

określenie wysokości żądanej kwoty z tytułu niezrealizowania kontaktu z dzieckiem to dość duży problem ?

Pierwsze pytanie jaka jest sytuacja materialna ? A jakie są możliwości zarobkowe…..

Tak ponieważ sam przepis wprost mówi iż kierujemy się zasadą – jaka jest  sytuacja majątkową osoby zobowiązanej.

 

 

 


1 Komentarz

Nie chce regulować kontaktów z dzieckiem☎☎☎ - Prawo Rodzinne · 15 marca, 2020 o 6:59 am

[…] Postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń