Rozwód a dobra osobiste

Opublikowane przez Adwokat w dniu

„Żona w sprawie rozwodowej narusza moje dobre imię. Powołuje świadków….”

Słowem wyjaśnienie

Postępowanie w sprawie o rozwód jest w toku i zostaną w jego trakcie przesłuchani zawnioskowani przez obie strony świadkowie. A zatem ma Pan prawo również powołać swoich świadków. 

Świadkowie ci niewątpliwie będą posiadali wiedzę zarówno pochodzącą z własnych spostrzeżeń jak i z relacji przekazywanych im podczas rozmów przez każdą ze stron postępowania o rozwód.

Świadkami najczęściej są –  znajomi stron, członkowie rodziny, sąsiedzi z którymi każda ze stron mogła prowadzić rozmowy, również dotyczące problemów rodzinnych.

         Należy zauważyć, iż  pisma procesowe i wypowiedzi kieruje do instytucji – do Sądu.

Istotne jest czy osoba publikuje  treści na forum publicznym i czy w jakiś sposób podejmuje działania mające na celu manipulowanie świadkami.

 Zwróćmy uwagę na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2019r. w sprawie V ACa 521/18.

Argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu w.w. wyroku jest adekwatna do okoliczności niniejszej sprawy i stanowić może wskazówkę interpretacyjną co do wykładni przepisów mających zastosowanie do analogicznych okoliczności:

Sąd Apelacyjny argumentował następująco:

„ Zachowania pozwanej nie można również uznać za bezprawne. W toczących się postępowaniach cywilnych, w szczególności rozwodowych oraz opiekuńczych, strona ma prawo powoływać się na okoliczności, które jej zdaniem są istotne dla rozstrzygnięcia (np. na naganne zachowania współmałżonka).

Takie działanie nie ma na celu naruszenia dóbr osobistych przeciwnika, a wyłącznie obronę własnych interesów i co do zasady – jak to ma miejsce w sprawach o rozwód – wykazanie winy drugiej strony w rozkładzie pożycia. Konsekwencją pozytywnej oceny tych zarzutów jest rozwiązanie przez Sąd związku małżeńskiego z jednoczesnym ustaleniem winy jednego bądź obojga małżonków, a także decyzja co do atrybutów władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem, jeżeli występuje obawa, że postawa któregokolwiek z małżonków może mieć negatywny wpływ na rozwój emocjonalny lub fizyczny małoletniego.

Przyjęcie odmiennej koncepcji prowadziłoby do istotnego ograniczenia uprawnień stron w ramach toczącego się procesu o rozwód lub sprawy opiekuńczej, jak i mogłoby zagrażać dobru dziecka. Ostatecznie ocena zarzutów każdej ze stron, a także analiza materiału dowodowego w postaci zeznań świadków należy do sądu orzekającego np. rozwód lub w przedmiocie pieczy nad dzieckiem bądź jego kontaktów z rodzicem.

Żaden przepis prawny nie ogranicza strony w zakresie możności złożenia pism procesowych zawierających określone zarzuty ad personam w stosunku do przeciwnika, a dopóki twierdzenia te mają posłużyć wyłącznie ustaleniom winy współmałżonka czy też jego predyspozycji wychowawczych i nie są wykorzystywane celem jego publicznego upokorzenia, dotąd nie sposób uznać, że doszło do naruszenia dóbr osobistych drugiej strony procesu.

W pewnych sytuacjach wypowiedź strony w toku procesu może wykroczyć poza granice wolności wypowiedzi i prawa do obrony, a tego rodzaju działanie można wówczas uznać za bezprawne. Strona, która w procesie realizując przysługujące jej prawo do obrony, składa oświadczenia naruszające dobra osobiste drugiej strony, działa bezprawnie wówczas gdy przedstawia fakty i oceny ze świadomością niezgodności ich z prawdą. Oznacza to, że odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych jest zależna od tego, czy wypowiedź procesowa zawierała fakty i oceny przedstawione ze świadomością niezgodności ich z prawdą. Jeżeli zatem wypowiedzi procesowe stron są rzeczowe i nie mają na celu poniżenia przeciwnika, to nie naruszają one jego dóbr osobistych. Bez znaczenia jest przy tym subiektywne odczucie osoby, która uważa się za pokrzywdzoną takim oświadczeniem. Sąd wyjaśnił, że w wyroku z dnia 3 maja 1968 r. w sprawie II CR 163/68 Sąd Najwyższy wskazał, że nie są bezprawne oświadczenia składane w procesie cywilnym, jeśli wynikają one z uprawnień działającego, a więc gdy przedmiotowo zdolne są służyć obronie prawa osoby działającej i gdy podmiotowo podyktowane są wolą działającego – wystąpienia w obronie swego prawa.” LINK DO ZRÓDŁA https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/v-aca-521-18-naruszenie-dobr-osobistych-w-toku-522834951

 

 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń