Postanowienie  o  zabezpieczeniu jest wykonalne. 

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Postanowienie  o  zabezpieczeniu jest wykonalne. 

Ojcu zostały określone kontakty ? A nie są one wykonywane. 

Co jeżeli ojciec nie będzie realizował postanowień ? Co kiedy matka nie wykonuje postanowień…..

Trzeba działać

Zdecydowanie istotne są kwestie finansowe. 

Jednakże to trwa… Sprawy sądowe trwają. 

Trzeba założyć sprawę – w pierwszej kolejności… wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty.

Póżniej – drugi etap – już  postępowanie egzekucyjnego – art. 598[16] k.p.c. – nakazanie zapłaty.

Określenie wysokości żądanej kwoty ? 

Przepis wprost mówi, iż kierujemy się zasadą – jaka jest  sytuacja majątkową osoby zobowiązanej.

 

Art. 598[15]. Sankcja pieniężna za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem

Dz.U.2019.0.1460 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

§ 3. Na postanowienia sądu, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje zażalenie.

Art. 59816. KPC 

Nakaz zapłaty sumy pieniężnej za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem

§ 1.

Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej, o której mowa w art. 59815 sankcja pieniężna za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, ze względu na zmianę okoliczności.

§ 2.

Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli osoba, której sąd zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej zgodnie z art. 5821 ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd opiekuńczy § 3, dopuściła się naruszenia obowiązku wynikającego z orzeczenia o kontaktach.

A dodatkowo prawo do wydatków

Art. 59817. KPC 

Zwrot uprawnionemu do kontaktu z dzieckiem wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem

§ 1.

Jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy przyzna od tej osoby uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu, w tym kosztów, o których mowa w art. 5821 ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd opiekuńczy § 2 pkt 1.

 

 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń