Postanowienie o zabezpieczeniu jest wykonalne

Postanowienie o zabezpieczeniu jest wykonalne. Ojcu zostały określone kontakty, a nie są wykonywane? Co, jeżeli ojciec nie będzie realizował postanowień? A jeżeli to matka ich nie wykonuje?

Oczywiście trzeba działać! Co możesz zrobić?

Postanowienie o zabezpieczeniu jest wykonalne

Zdecydowanie istotne są kwestie finansowe. 

Jednakże to oczywiście trwa… Niestety, sprawy sądowe trwają, czasem nawet latami. 

W pierwszej kolejności niewątpliwie trzeba założyć sprawę i złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty.

Później – drugi etap – to już postępowanie egzekucyjne – art. 598[16] k.p.c. – nakazanie zapłaty.

Z pewnością zastanawiasz się, jak określić wysokość żądanej kwoty?

Przede wszystkim przepis wprost mówi, iż kierujemy się sytuacją majątkową osoby zobowiązanej.

Art. 598[15]. Sankcja pieniężna za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem

Dz.U.2019.0.1460 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

§ 3. Na postanowienia sądu, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje zażalenie.

Postanowienie o zabezpieczeniu jest wykonalne

Art. 59816. KPC 

Nakaz zapłaty sumy pieniężnej za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem

§ 1.

Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej, o której mowa w art. 59815 sankcja pieniężna za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, ze względu na zmianę okoliczności.

§ 2.

Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli osoba, której sąd zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej zgodnie z art. 5821 ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd opiekuńczy § 3, dopuściła się naruszenia obowiązku wynikającego z orzeczenia o kontaktach.

Prawo do wydatków

Art. 59817. KPC 

Zwrot uprawnionemu do kontaktu z dzieckiem wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem

§ 1.

Jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy przyzna od tej osoby uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu, w tym kosztów, o których mowa w art. 5821 ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd opiekuńczy § 2 pkt 1.

 

Reasumując, jeżeli rodzic nie realizuje postanowień w zakresie kontaktów, niewątpliwie musisz działać. Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty. Kontakty z dzieckiem to ważna kwestia, dlatego w przypadku wątpliwości zwróć się o pomoc do adwokata.

 

Więcej:

Kontakty z dziećmi

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń