plan opieki naprzemiennej – jak napisać porozumienie ?

Opublikowane przez Adwokat w dniu

plan opieki naprzemiennej

Dane rodziców

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub „Rodzicami”,

dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów

zwane dalej „Porozumieniem”.

Strony zawarły związek małżeński  i tego związku pochodzi czworo dzieci:

Małoletnie dzieci stron :

_______________________________________________________

Zwani dalej „dziećmi”

          Cel zawarcia Porozumienia

 1. Z uwagi na dobro dzieci Stron i konieczność współpracy Stron celem prawidłowego ich wychowania, Strony Porozumienia pragną zachować w przyszłości poprawne stosunki między sobą.
 1. Ze względu na wspólną wolę Stron polubownego i zgodnego rozwiązania wszelkich kwestii małżeńskich i rodzicielskich, Strony zgodnie oświadczają, iż do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd – rozwiązania małżeństwa Stron przez rozwód oraz ustalenie władzy rodzicielskiej, kontaktów – dobro dzieci wymaga zawarcia niniejszego porozumienia a rodzice w sposób opisany będą przestrzegać postanowienia. 

Mając na względzie dobro dzieci Strony niniejszego Porozumienia zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1

 Władza rodzicielska

 1. Władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi przysługuje obu Stronom, każda ze Stron jest obowiązana i uprawniona do jej wykonywania.
 1. Strony zgodnie oświadczają, że w celu prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej będą ze sobą współpracowały i uzgadniały najważniejsze oraz najistotniejsze elementy dotyczące wychowania dzieci. W tym celu Strony będą komunikowały się przede wszystkim bezpośrednio. W sytuacji, w której komunikacja bezpośrednia nie jest możliwa, Strony będą porozumiewały się telefonicznie, drogą elektroniczną itp.

plan opieki naprzemiennej

§ 2 

Kontakty 

 1. Strony ustalają, iż będą wychowywać dzieci w systemie opieki naprzemiennej – w okresach tygodniowych rozpoczynających się od poniedziałku od odebrania małoletnich po zakończonych zajęciach z przedszkola\szkoły, a w przypadku braku zajęć przedszkolnych\szkolnych od godziny 18:00 do następnego poniedziałku do rozpoczęcia zajęć w przedszkolu\szkole, a w przypadku braku zajęć do godziny 18:00.
 2. Indywidualne przypadki zmiany powyższych zasad, będą wynikały z porozumień pomiędzy Stronami z uwzględnieniem rozsądnych życzeń i dobra dzieci.
 3. Rodzice mają prawo do nieograniczonych kontaktów z Dziećmi za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w czasie uzgodnionym wzajemnie przez Strony.
 4. Strony zgodnie oświadczają, że będą współpracowały wzajemnie w zakresie wyrabiania nowych dokumentów. Wzajemna współpraca będzie odnosiła się tak do przygotowania wniosków, składania na nich podpisów, osobistego odbioru etc. Strony zgodnie ustalają, że w razie zniszczenia/uszkodzenia/zagubienia jakiegokolwiek dokumentu Dzieci , koszt jego wymiany/wyrobienia ponosi ten rodzic, który dokument utracił/zagubił/zniszczył. Koszty wyrobienia dokumentów, które utraciły ważność, będą ponoszone przez oboje rodziców po połowie.

§ 3 

Edukacja 

 1. Strony każdorazowo wspólnie dokonywać będą wyboru placówek dydaktycznych, do których uczęszczać będą dzieci. 
 2. Strony zobowiązują się, że podejmując decyzje określone w ust. 1, będą kierować się dobrem dzieci przy uwzględnieniu ich woli i rozsądnych życzeń w tym zakresie.

§ 4 

Opieka lekarska i leczenie szpitalne

1. Z wyłączeniem sytuacji nagłych i nieprzewidzianych, nieoczekiwanych, rodzice zobowiązują się dokonywać wspólnego wyboru zakładów opieki zdrowotnej i lekarzy, w tym lekarzy specjalistów psychologów, pedagogów do wzajemnych konsultacji z wyprzedzeniem, umożliwiającym każdej ze Stron przeprowadzenie własnego rozeznania i złożenia propozycji. Jeżeli tylko okoliczności danego przypadku na to pozwolą, wzajemne uzgodnienia Stron będą następowały z tygodniowym wyprzedzeniem licząc do dnia planowanej wizyty u lekarza.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Oboje Rodzice zobowiązują się w pierwszej kolejności omawiać wszelkie kwestie dotyczące Dzieci pomiędzy sobą bez obecności dzieci oraz bez jego pośrednictwa.
 2. W zależności od wieku i stopnia dojrzałości dzieci, decyzje dotyczące dzieci i ich przyszłości będą omawiane z nimi, a ich poglądy i zdanie będzie brane pod uwagę podczas podejmowanych decyzji.
 3. Strony zobowiązują się, że prowadzone przez nich rozmowy, ich przebieg jak i podejmowane decyzje będą miały na uwadze dobro i szczęście dzieci. W przypadku spraw codziennych Strony będą porozumiewać się na bieżąco, natomiast w pozostałych sytuacjach będą się porozumiewać podczas umówionych spotkań.
 4. Strony postanawiają, że wszystkie bieżące decyzje w sprawach dzieci będą podejmowane przez rodzica sprawującego w danym czasie opiekę, w tym również decyzje wynikające z nagłych zdarzeń dotyczących życia, zdrowia i bezpieczeństwa. Decyzje o istotnych sprawach w życiu dzieci będą podejmowane wspólnie przez oboje rodziców.
 5. Strony zobowiązują się nie podważać autorytetu i dobrego imienia drugiego rodzica oraz nie pozwalać osobom trzecim, by to robiły w obecności dzieci.
 6. Rodzice zgodnie potwierdzają, że będą współdziałać dla utrzymania przez dzieci więzi z szerokim kręgiem rodziny ojczystej i macierzystej i w żaden sposób nie będą utrudniali kontaktów z rodziną każdej ze stron.

 

 

 


1 Komentarz

Rozwód Agenta z Warszawy . Największy błąd przy rozwodzie. Historia z Warszawy - Prawo Rodzinne · 10 kwietnia, 2020 o 4:27 pm

[…] Czytaj także: plan opieki naprzemiennej-  jak napisać porozumienie ? […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń