Jak napisać zażalenie

Jak napisać zażalenie na alimenty i kontakty – WZÓR

Jak napisać zażalenie na alimenty i kontakty

Jesteś niezadowolony z postanowienia Sądu? Masz prawo wnieść zażalenie! Jak napisać zażalenie? Na co trzeba zwrócić uwagę? To ważne! Zapraszam do lektury.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucam:

1/ naruszenie art. 135 § 1 i 2 k.r.o. przez jego niezastosowanie i wydanie rozstrzygnięcia w oderwaniu od majątkowych i zarobkowych możliwości powoda, który aktualnie jest osobą ______[OPISUJEMY SYTUACJĘ ] Sąd Okręgowy winien wziąć pod uwagę wydając zaskarżone postanowienie, a nie hipotetyczne rozważania , że powód za jakiś czas być może podejmie zatrudnienie i będzie wówczas uzyskiwał dochody, które umożliwią mu alimentowanie  w kwocie 1.000 zł.

Ponadto Sąd musi wziąć pod uwagę, iż aktualnie powód nie jest w stanie partycypować w kosztach utrzymania córki w wysokości 1.000 zł, albowiem powód taką kwotą co miesiąc nie będzie mógł rozporządzać [OPISUJEMY SYTUACJĘ].

Jak napisać zażalenie

2/ naruszenie art. 233 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów w zakresie :

 1. oceny możliwości majątkowych stron i bezpodstawne uznanie, że pozwany ma możliwości zarobkowe pozwalające uiszczać do rąk matki małoletniej kwotę po 1.000 zł miesięcznie. Powód takich możliwości nie posiada z uwagi na fakt, iż aktualnie jest ______[OPISUJEMY SYTUACJĘ ].
 2. oceny kosztów utrzymania i usprawiedliwionych potrzeb małoletniej córki stron. Matka małoletniej nie wykazała, aby koszt utrzymania dziecka kształtował się na poziomie 2000 zł. Sąd w zasadzie bezkrytycznie dał wiarę pozwanej w zakresie kosztów, jakie wydatkuje na utrzymanie_______[OPISUJEMY SYTUACJĘ ]. Należy bardzo dokładnie przeanalizować!

3/ naruszenie art. 753 § 1 k.p.c. poprzez udzielenie zabezpieczenia, w przeważającej części żądania pozwanej, mimo iż nie uprawdopodobniła ona istnienia żądania w uznanym przez Sąd zakresie, jeżeli chodzi o alimenty. Pozwana wskazała rzekomo wysokie koszty utrzymania córki, jednakże nie przedłożyła do akt żadnych faktur i zaświadczeń [OPISUJEMY SYTUACJĘ ]. Brak dowodów.

 

4/ naruszenie przepisów prawa procesowego tj.

– art. 755 § 1 pkt 4 KPC poprzez udzielenie zabezpieczenia kontaktów ojca z córką w ten sposób, że

NAJWAŻNIEJSZE – o co prosimy

O zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez:

DLA PRZYKŁADU – W ZAKRESIE KONTAKTÓW

Ustalenie, że powód na czas trwania niniejszego postępowania będzie miał prawo do kontaktów z małoletnią córką stron

 • w każdy I i III weekend miesiąca w soboty i niedziele od 9.00 do 19.00, przy czym kontakty te zarówno w I jak i III weekend miesiąca odbywać się będą poza miejscem zamieszkania i bez obecności matki dziecka.
 • w każdy poniedziałek i środę – od godziny 16:00 do godziny 19:00, przy czym kontakty te odbywać się będą poza miejscem zamieszkania i bez obecności matki dziecka.

Alimenty

W ZAKRESIE ALIMENTÓW

Zabezpieczenie roszczenia o alimenty na rzecz wspólnej małoletniej córki stron do czasu prawomocnego zakończenia niniejszej sprawy w ten sposób, że powód będzie łożył na rzecz małoletniej córki alimenty po 500 zł miesięczne, płatne do 10-go dnia każdego miesiąca do rąk matki wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi którejkolwiek z rat

JAK UZASADNIĆ ZAŻALENIE?

Powód nie zgadza się z zaskarżonym postanowieniem. Jest ono dla niego rażąco krzywdzące, niesprawiedliwe, a nadto narusza przepisy prawa materialnego i procesowego.

[OPISUJEMY SYTUACJĘ]

 ALIMENTY

Ponadto w kwestii alimentów Sąd I Instancji wydając zaskarżone postanowienie w tym zakresie dopuścił się naruszenia art. 135 § 1 i 2 k.r.o. przez jego niezastosowanie i wydanie rozstrzygnięcia w oderwaniu od majątkowych i zarobkowych możliwości powoda [OPISUJEMY SYTUACJĘ ]. Powód zna potrzeby córki i usprawiedliwione wydatki na jej utrzymanie, ponieważ do niedawna wspólnie z nią zamieszkiwał. Powód ocenia, iż miesięczny koszt utrzymania córki kształtuje się na poziomie ok.___.

   Kontakty

   Ojciec dziecka ma bardzo mocno utrudniany kontakt z córką, a we wcześniejszym okresie ten kontakt był wręcz celowo uniemożliwiany.

   Reasumując:

   – rzadkie kontakty wpływają bardzo negatywnie na małoletnią,

   – niedopuszczalna jest sytuacja, w której ojciec nie ma możliwości w tygodniu zobaczyć dziecka,

   – kiedy „kontakt” się kończy, córka płacze i nie chce rozdzielić się z ojcem,

   – wysokość alimentów została określona bez wzięcia pod uwagę istotnych okoliczności, brak dowodów świadczących o tak wysokich kosztach utrzymania, zaś możliwości zarobkowe ojca są ograniczone

   – ojciec chce czynnie uczestniczyć w życiu dziecka.

    

   Przeczytaj więcej:

   Czy odpowiadać na zażalenie w zakresie alimentów?

   Najlepszy Adwokat Alimenty? Tak! Jaki?

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Zadzwoń