Alimenty przy Rozwodzie

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Alimenty przy Rozwodzie

Alimenty przy Rozwodzie… Oj dzieli ludzi dzieli.

Bardzo ważne jest skupienie się na sprawach związanych z alimentami. Czasem nie chcemy walczyć i nie walczymy i mówimy Rozwód za porozumieniem stron, rozwód ugodowy, rozwód pokojowy, szybki rozwód.

Aż nagle powstaje spór w zakresie Alimentów !!!!

I tu ważne aby przypilnować – i osiągnać swój cel. Jaki jest twój cel ?

 

 

Przykład z Sądu 

Małżeństwo  – kupili dom w Łomiankach, który został obciążony kredytem, małżonkowie żyli na wysokich poziomie, w pewnym momencie wpadli w lawinę długów.  Chcieli żyć na wysokim poziomie jednakże zapomieli o możliwościach zarobkowych. Aż pewnego dnia ich małżeństwo się rozpadło. Rozwód w Warszawie – na szczęście udało szybko rozwiązać małżeństwo.

 

Jesteś mężczyzną i nie chcesz płacić wysokich alimentów ?

 

 

W pierwszej kolejności opisz………swoją sytuację !!!!!!

Jak odpisać ?

Dla przykładu:

„Przedstawiam dokumenty na okoliczność trudnej sytuacji finansowej pozwanego.  Pozwany osiąga dochód w granicach 4000- 5000 zł. miesięcznie.  Pozwany regularnie otrzymuje różne wezwania do zapłaty. Zadłużenia powstały w trakcie związku małżeńskiego. Pozwany przez wiele lat ukrywał swoje zadłużenia. Rodzina żyła ponad stan. Powódka chciała aby dzieci chodziły na zajęcia dodatkowe, kupowała dzieciom wszystko co chciały, strony mieszkały w dużym mieszkaniu, jednakże wszystko to było ponad możliwości finansowe rodziny. Możliwości pozwanego były ograniczone, dodatkowo wpadł w zadłużenie gdyż marzył wygrać na giełdzie pieniądze aby stworzyć rodzine jak najlepsze warunki bytowe.”

 

 

 

 

Druga strona przedstawia zawyżone koszty ?

Należy zakwestionować.

 

Dla przykładu:

„Należy mieć to również na uwadze, iż koszty które zostały wykazane przez powódkę, przekraczają możliwości stron.  Na dowód powyższego załączam wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej gdzie znajduje się lista wierzycieli oraz stan zadłużenia pozwanego. „

 

Policz jakie masz koszty

Przykład.

Na średnie miesięczne koszty utrzymania pozwanego składają się :

 • Wynajem mieszkania  2550 zł/m-c; 
 • Energia  70 zł/m-c
 • Abonament telefon – 140 zł./m-c
 • leczenie – 500 zł/m-c
 • Wyżywienie. – 600 zł/m-c;
 • środki  czystości – ok. 40,00 zł/m-c;
 • Środki higieny 60 zł./m-c
 • Zajęcia dodatkowe, kultura – ok. 50,00 zł/m-c;
 • Odzież i obuwie – ok. 50,00 zł/m-c;
 • Wizyty dzieci – ok. 400 zł./m-c
 • Leczenie stomatologiczne -ok. 60,00 zł/m-c; 
 • Inne ( święta, wakacje, urodziny )- ok. 100,00 zł/m-c; 

 

Obecnie rodzice pozwanego pomagają mu w utrzymaniu. To dzięki nim podjął pozwany decyzje o leczeniu i wyjściu z trudnej sytuacji życiowej. 

Alimenty 

Policz ile dzieci kosztują 

Na średnie miesięczne koszty utrzymania małoletniego dziecka składają się :

 • Wyżywienie. – ok. 550,00 zł/m-c; 
 • Udział w kosztach mieszkania – 120 zł./m-c 
 • Odzież i obuwie – ok. 70,00 zł/m-c;
 • środki  czystości – ok. 30,00 zł/m-c;
 • Wyprawki -książki, zeszyty, przybory – 35 zł/m-c;
 • Dodatkowe wyjścia – 25 zł zł/m-c
 • Lekarstwa, witaminy  – ok. 25,00 zł/m-c;
 • Rozrywka  – 50 zł./m-c
 • zajęcia dodatkowe – 150 zł./m-c

Alimenty przy Rozwodzie

Dlatego wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletnich  alimentów w kwocie po 500,00 złotych miesięcznie, płatnych do rąk matki do dnia 10 dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

Niezgodne z rzeczywistością jest przedstawione wyliczenie w zakresie kosztów utrzymania dzieci. 

Należy zauważyć, iż strona powodowa nie wykazała, aby wskazane koszty rzeczywiście stanowiły usprawiedliwione koszty utrzymania małoletnich dzieci. Podkreślić należy, że strona powodowa nie uprawdopodobniła wszystkich podnoszonych przez siebie, aktualnych kosztów utrzymania małoletnich.

Koszty związane z mieszkaniem 

Hipotetycznie zakładając, iż dzieci mieszkają z ojcem, powódka również musiała ponieść koszty związane z mieszkaniem a zatem przy wyliczeniu alimentów bierze się jedynie pod uwagę kwotę która stanowi udział w kosztach utrzymania mieszkania np. prąd, woda, czynsz administracyjny za 1 osobę. 

Alimenty przy Rozwodzie

Strona pozwana stwierdza, iż wyliczenie kosztów w tym zakresie jest absolutnie wygórowane. Należy zwrócić również na sytuację materialną pozwanego. 

 

Alimenty przy Rozwodzie

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 k.r.o. rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. 

Z treści powyższego wynika, że obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu rodzicach w równym stopniu. 

Przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się. Obowiązek ten powstaje z chwilą urodzenia się dziecka i wygasa, gdy dziecko się usamodzielni. Jak stwierdził przykładowo Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 marca 2000 r. sygn. I CKN 1538/99 „Czas trwania tego obowiązku nie jest ograniczony terminem i nie pozostaje też w zależności od osiągnięcia przez uprawnionego określonego stopnia wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie obowiązku, jest to, czy dziecko może się utrzymać samodzielnie”. Nawet uzyskanie pełnoletniości nie kończy tego obowiązku w sytuacji, gdy dziecko kontynuuje edukację. 

Alimentacja ma na celu stworzenie małoletniemu dziecku możliwie jak najlepszych warunków do życia i zapewnienie mu nieskrępowanego rozwoju fizycznego i umysłowego w celu umożliwienia godziwego, spokojnego życia.

Zgodnie z treścią art. 135 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, przy czym z § 2 powyższego artykuły wynika wprost, iż wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie uprawnionych, w takim wypadku świadczenie alimentacyjne zobowiązanego polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania. 

Pojęcia „usprawiedliwione potrzeby” oraz „możliwości zarobkowe i majątkowe” zostały szczegółowo omówione w uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 42. W uchwale tej stwierdzono, że „przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody.”

Alimenty przy Rozwodzie

Usprawiedliwione potrzeby dziecka określa się indywidualnie, zależnie od szeregu okoliczności konkretnej sytuacji życiowej i bytowej uprawnionego. W tym miejscu powołać należy się również na utrwaloną w orzecznictwie zasadę, iż dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNC 1988/4/42). Z uwagi na fakt, iż małoletnie dziecko ma w zasadzie prawo do utrzymania na takim samym poziomie, na jakim żyją rodzice, stopa życia rodziców jest jednym z podstawowych czynników decydujących o wysokości należnych dziecku alimentów (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 1956 r, III CR 919/55, OSNCK 1957/3/74). Nie ulega wątpliwości, że każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunku egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego prawidłowy rozwój fizyczny, stosownej do wieku odzieży, środków ochrony zdrowia, kształcenia podstawowego.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń