Czy odpowiadać na zażalenie  w zakresie Alimentów ?

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Czy odpowiadać na zażalenie  w zakresie Alimentów ?

Czy odpowiadać na zażalenie  w zakresie Alimentów ?

 Odpowiedź na zażalenie

 

Uważasz, że zbyt duże alimenty sąd zasądził ? Mimo to żona złożyła zażalenie

Zastanawiasz się czy  odpisywać ?

 

Wnoszę o:

 1. Oddalenie zażalenia [ złożone na postanowienie Sądu Okręgowego  w przedmiocie wniosku powódki o zabezpieczenie alimentów na rzecz małoletniego w całości 
 2. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z ______
 3. orzeczenie o kosztach postępowania według norm przepisanych.

 

 

Jak uzasadnić ?

Tak trzeba uzasadnić

 

A wiec …..

Uzasadnienie

Pozwany wnosi o oddalenie zażalenia powódki w całości, albowiem jego zdaniem jest ono bezzasadne. 

Nie prawdą jest twierdzenie, iż pozwany posiada duże możliwości zarobkowe pracując za granicą.  

powódka osiąga dochód w granicach 25000 złotych netto.,_____

Więcej:Nie zgadzam się na Alimenty. Odpowiedź na ……

W zakresie potrzeb dziecka 

Na średnie miesięczne koszty utrzymania pozwanego składają się :

 • Wyżywienie. – 500 zł/m-c;
 • Koszty przedszkola i  wyprawki- ok. 200,00 zł/m-c;
 • Zajęcia dodatkowe, kultura – ok. 200,00 zł/m-c;
 • Odzież – ok. 100,00 zł/m-c;
 • obuwie – ok. 100,00 zł/m-c;
 • Leki –
 • Kosmetyki, leki – ok. 70,00 zł/m-c; 
 • Koszt paliwa- ok. 60,00 zł/m-c;
 • Rozrywka – ok. 100,00 zł/m-c; 
 • Inne –

Łączny koszt utrzymania syna – _____ złotych miesięcznie. 

Należy zauważyć, iż strona powodowa nie wykazała, aby wskazane koszty rzeczywiście stanowiły usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniego syna. Podkreślić należy, że strona powodowa nie uprawdopodobniła wszystkich podnoszonych przez siebie, aktualnych kosztów utrzymania małoletniego. 

ODZIEŻ, OBUWIE

[stan faktyczny opisz oraz dokonaj porównania] 

W ZAKRESIE LECZENIA

[stan faktyczny opisz oraz dokonaj porównania] 

BRAK DOWODÓW

[stan faktyczny opisz oraz dokonaj porównania] 

Z zasady alimenty przeznaczone są na usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a nie na wszelkie wydatki na dziecko jakie matce dziecka przyjdą do głowy. Potrzeby małoletniego dziecka nie  są wysokie i  nie sprawiedliwe jest obciążenie ojca dodatkowymi kosztami. 

WYŻYWIENIE 

 PRZEDSZKOLE 

 ZAJĘCIA DODATKOWE 

KOSZTY ZWIĄZANE Z WYJAZDAMI

MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWE MATKI 

  Należy również wskazać, iż sytuacja materialna powódki matki dziecka jest bardzo dobra.

[stan faktyczny opisz oraz dokonaj porównania] 

SYTUACJA MAJĄTKOWA OJCA

[stan faktyczny opisz oraz dokonaj porównania] 

Alimenty 

Zgodnie z treścią art. 135 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, przy czym z § 2 powyższego artykuły wynika wprost, iż wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie uprawnionych, w takim wypadku świadczenie alimentacyjne zobowiązanego polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania. 

Więcej:Alimenty na dziecko pełnoletnie

Alimenty od byłego małżonka ? Niedostatek

Alimenty – zażalenie  w zakresie Alimentów

usprawiedliwione potrzeby

Pojęcia „usprawiedliwione potrzeby” oraz „możliwości zarobkowe i majątkowe” zostały szczegółowo omówione w uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 42. W uchwale tej stwierdzono, że „przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody.””

Alimenty – Adwokaci

Usprawiedliwione potrzeby dziecka określa się indywidualnie, zależnie od szeregu okoliczności konkretnej sytuacji życiowej i bytowej uprawnionego. W tym miejscu powołać należy się również na utrwaloną w orzecznictwie zasadę, iż dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNC 1988/4/42).

 

 Nie ulega wątpliwości, że każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunku egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego prawidłowy rozwój fizyczny, stosownej do wieku odzieży, środków ochrony zdrowia, kształcenia podstawowego.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń