Kompleksowy przewodnik o rozwodzie

Opublikowane przez Adwokat w dniu

pozew rozwodowy

Planujesz napisać pozew rozwodowy?

Zaczekaj!

Małżeństwo…. Z prawnego punktu widzenia jej podstawową cechą jest nierozerwalność.  Z tego też względu w kodeksie postępowania cywilnego wprowadzono wiele obostrzeń dotyczących udzielania rozwodów.

Tak właśnie dlatego na początku zawsze trzeba napisać pozew rozwodowy.Uwaga pamiętaj aby zrobić to dobrze…..

Tak dobrze.. Ponieważ konsekwencje są przykre

pozew rozwodowy

Rozwód krok po kroku…

Tych kroków będzie kilka

Szybki rozwód czy nie …Tak to pytanie do ciebie!

Zacznijmy od podstaw. Rozwód może ono nastąpić w 3 wariantach:

 • z orzeczeniem o winie jednego
 • z orzeczeniem o winie obojga małżonków
 • bez orzekania o winie – polecamy.

I uwaga. Jaka jest wina? Oh… temat morze… Każda sytuacja jest inna. Ale uwaga 0-będziemy o tym pisać.  Przede wszystkim przyczyną orzeczenie rozwodu przez sąd jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Tak dokładnie tak, tylko wtedy możesz uzyskać rozwód. Innej opcji nie ma.  Słowo “trwały”…

Co to oznacza? Czy mogę nie odstać rozwodu ? Pewnie że tak.

Sąd oddali pozew i tyle…

 Słowo “zupełny” oznacza, że następuje rozkład gospodarczy, fizyczny i duchowy (wszystkie trzy czynniki muszą występować równocześnie)

Rozwód od pozwu  rozwodowego do rozprawy

Należy dopełnić kilku formalności.

Zacznijmy od początku……..

1. Pozew rozwodowy

Należy napisać pozew rozwodowy. Jest to pismo formalne, które powinno spełniać ustalone kryteria.

  Macie dzieci ? to tak szybko nie będzie. Małoletnie ? A wiec druga część to pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie lub bez niego a przy tym o wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, wezwanie świadków czy alimenty.

  Najważniejsze Uzasadnienie.

  Tak tak …to jest najważniejsze……

  Już o tym pisałam… Sprawy rozwodowe wygrywa się dowodami.

  2. Złożenie pozwu

  Drugi krok to złożenie pozwu rozwodowego do właściwego sądu…..

  Właściwy. Tak nie zawsze jest to oczywiste.

  Jeżeli pozew o rozwód złożysz do niewłaściwego sądu zostanie on przekierowany do właściwej instytucji ale wydłuży się czas postępowania…..

  Dlatego jeżeli nie jesteś pewny-a zwróć się o konsultację

  Co do zasady – miejsce gdzie ostatnio mieszkaliście! Ale uwaga – Sąd Okręgowy.

  Koszty sądowe ponosi osoba, która wnosi pozew rozwodowy. Opłata  wynosi 600zł.

  3. Ten dzień. Rozprawa

  Sąd o dacie rozprawy poinformuje obie strony za pomocą pisma formalnego. Następnie zostanie przeprowadzone postępowanie dowodowe.

  Macie dzieci ? Należy się zatrzymać i zastanowić ?

  Co z władzą rodzicielską ?

  Chcesz aby została dla obojga rodziców?

  A może należy ją ograniczyć ?

  A co z alimentami ?

  Przemyśl…..

  Dlaczego … Dlatego że póżniej nie jest łatwa zmiana. Sąd będzie bardzo bardzo bardzo  dokładnie badał sytuację nieletnich dzieci.

  Wyrok rozwodowy

  W samym wyroku rozwodowym sąd zawiera podstawowe decyzje, które dotyczą dalszego postępowania rozwiedzionych współmałżonków.

  Sąd orzeka,  kto ponosi winę za trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego lub orzeka brak winy.

  Jeżeli są dzieci… Nie jest tak łatwo. Sąd ustanawia komu zostanie powierzona opieka rodzicielska nad nimi, z którym z rodziców dzieci będą mieszkać.

  Dodatkowo może rozstrzygnąć o sposobie korzytania z mieszkania…

  A jeszcze jedna ważna rzecz ALIMENTY

  Super mamy wyrok i co dalej 

  W związku z tym, kiedy  wyrok jest satysfakcjonujący mamy 21 dni na jego uprawomocnienie.

  Jak otrzymać odpis?

  Sąd sam nie wyśle.

  od listopada 2019 obowiązuje opłata.

  Tak opłata w wysokości 20 zł. Opłać i należy  złożyć do sądu wniosek o odpis wyroku razem z klauzulą prawomocności.

   

  Wyrok nie jest satysfakcjonujący

  Spokojnie….możesz odwołać się od wyroku jeżeli nie jest on dla Ciebie satysfakcjonujący.

  Masz na to czas przez 21 dni (czyli do momentu uprawomocnienia się wyroku).

   

  Na złożenie wniosku o uzasadnienie mamy 7 dni od dnia kolejnego po wydaniu wyroku.

  Otrzymujesz uzasadnienie i wtedy piszesz….

  Tak.. to bardzo ważne.

  Jeśli zdecydujemy się na tę drogę to na złożenie apelacji mamy 14 dni od otrzymania uzasadnienia.

  Czy mogę nie dostać rozwodu ?

  Rozwodu nigdy nie orzeka się gdy miałoby przez to ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,

   

  Druga rzecz dotyczy……orzeczenia rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

  I pamiętaj, rozwodu nie orzeka się również wtedy kiedy wystąpił o to małżonek wyłącznie winny rozpadowi pożycia małżeńskiego. Jednak od tej zasady istnieją poważne wyjątki.

  Zawsze mówię – Wygrywa się dowodami

  Jeśli chciałbyś porozmawiać o swojej sprawie z adwokatem od rozwodów kliknij tutaj  i zostaw wiadomość.

  Alimenty – statystyki są słabe

  pozew rozwodowy

   

  Po alimenty do sądu

  Tutaj pisałam o alimentach – Alimenty

  Jezeli nie składamy pozwu w sądzie okręgowym to gdzie…

  Jeżeli wnosimy o alimenty jednakże nie przy rozwodzie to wtedy Sąd Rejonowy.

  Pamiętaj, że pozew o alimenty jest zwolniony z kosztów sądowych.

  Jakie alimenty i kwoty alimentów

  Co, gdy rodzic nie płaci alimentów?

  pozew rozwodowy

  Jeśli pomimo wyroku sądu rodzic nie płaci albo płaci nieregularnie, musisz złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

  Ile kwoty może zająć? Komornik może zająć alimenciarzowi 60 proc. pensji (renty, emerytury) bez względu na jej wysokość.

  Pieniądze zgromadzone na koncie bankowym komornik może zająć w całości, chyba że znajdują się na rachunkach oszczędnościowych lub lokatach terminowych. Wtedy wolna od zajęcia jest kwota trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

  Uwaga! Aktualnie zajęcie kont bankowych odbywa się drogą elektroniczną, a blokada środków następuje niezwłocznie po zajęciu…..

  Dlatego nie czekaj! Działaj.

  Alimenty z funduszu alimentacyjnego

  Co gdy egzekucja jest  bezskuteczna?

  Spokojnie jeśli egzekucja komornicza jest bezskuteczna…… Masz inne rozwiązania .

  Skąd ? z Funduszu Alimentacyjnego.

  Alimenty z Funduszu to maksymalnie 500 zł miesięcznie.

  PODZIAŁ MAJĄTKU

  Oh….. niekiedy sam rozwód to relax, w porównaniu do spraw majątkowych… Jezeli chodzi o pieniądze to dopiero zaczyna się ciepło.

  Pamiętaj ! Rodzaje masy majątkowej 

  Zawsze z  chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstają trzy masy majątkowe:

  • majątek obojga małżonków objęty wspólnością ustawową
  • majątki osobiste każdego z małżonków

  Czym jest majątek osobisty a wspólny…….

  Przedmioty majątkowe, które tworzą majątek wspólny to w szczególności:

  a) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków (czyli np. z prowadzonej działalności gospodarczej, z umów zlecenia, z umów o dzieło, etc.),

  b) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków (czyli np. czynsz najmu, dzierżawy, odsetki od wierzytelności, etc.),

  c) środki zgromadzone na rachunku bankowym lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków.

  Wspólność majątkowa małżeńska ma to do siebie, iż w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą więc rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością.

  Podział majątku (zarówno sądowy, jak i umowny) jest możliwy z chwilą, kiedy ustaje wspólność majątkowa.

  Majątek osobisty 

  Co do zasady, do wspólnego majątku małżonków nie wchodzą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, prawa autorskie, niewypłacone przez pracodawcę wynagrodzenie.

  Jak można podzielić majątek?

  Oh…… Podział majątku wspólnego małżonków może nastąpić na podstawie:

  Numer 1. Zgodnej umowy zawartej przez małżonków -Akt notarialny 

  Numer 2. W Sądzie poprzez orzeczenie sądu… Albo w sprawie o alimenty albo póżniej w Sądzie Rejonowym.

    

   Zazwyczaj z chwilą ustania wspólności ustawowej wspólność ta – dotychczas bez udziałowa – ulega przekształceniu.

   Od tej chwili małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczynił się do jego powstania. W konsekwencji, jeżeli w skład wspólnego majątku wchodziła nieruchomość w postaci domu, każdy z małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej ma równe udziały w nieruchomości.

   Wyjątek  od tej zasady

   Na wniosek jednego z małżonków sąd może z ważnych powodów ustalić nierówne udziały w majątku wspólnym, z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku.

   Podsumowując, ustalenie nierównych udziałów jest dopuszczalne w razie łącznego wystąpienia dwóch przesłanek, a mianowicie przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu oraz istnienia ważnych powodów, które uzasadniają ustalenie nierównych udziałów.

   Przez przyczynienie się do powstania majątku wspólnego rozumieć należy jako całokształt starań każdego z małżonków o założoną przez nich rodzinę i zaspokojenie jej potrzeb, a więc nie tylko wysokość zarobków czy innych dochodów osiąganych przez każdego z nich, lecz także i to, jaki użytek czynią oni z tych dochodów, czy gospodarują nimi należycie i nie trwonią ich w sposób lekkomyślny.

   W zakresie drugiej przesłanki, o tym, czy istnieją w konkretnej sprawie „ważne powody” decyduje ocena całokształtu okoliczności danej sprawy. Jednym z ważniejszych powodów odstąpienia od zasady równych udziałów może być w szczególności naganne postępowanie małżonka, który uporczywie nie przyczyniał się on do powstania majątku wspólnego stosownie do swych możliwości.

   Podsumowując, udzielenie odpowiedzi na pytanie do kogo należał będzie dom po orzeczeniu rozwodu, uzależnione jest od indywidualnej sytuacji majątkowej małżonków, istniejącej zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania. Podział majątku na dwie równe części zazwyczaj nie będzie regułą, zwłaszcza w sytuacji, w której byłoby to krzywdzące dla jednego z małżonków.

   Kiedy zdecydować się na rozwód, a kiedy na separację?

   Wydaje się, że wszyscy wiemy, na czym polega rozwód, a na czym separacja, a jednak często miewamy wątpliwości, co do tego, które z tych dwóch rozwiązań będzie dla nas lepsze. Warto więc dobrze uświadomić sobie, jaka jest istota rozwodu i czym różni się on od separacji.

   Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu, na wniosek jednego lub obojga małżonków. Natomiast separacja to tylko uchylenie wspólnoty małżeńskiej.

   Zasadniczą różnicą między nimi jest to, że po orzeczeniu rozwodu można zawrzeć ponownie małżeństwo, a po separacji nie ma takiej możliwości. Do uzyskania separacji wystarczy uznanie, że między małżonkami nastąpił zupełny, a nie jak to jest przy rozwodzie – zupełny i trwały rozkład pożycia. Ponadto separację można znieść, zatem rozwód wywołuje dalej idące skutki prawne.

   Abyś podjęła lub podjął właściwą decyzję, dotyczącą wystąpienia o rozwód, bądź separację, musisz przede wszystkim zadać sobie pytanie …

   …o przyszłość. Po prostu trzeba zapytać samego siebie o kilka podstawowych kwestii.

   • Jak wyobrażasz sobie dalsze życie?
   • Czy uważasz, że możliwe jest dzielenie go ze współmałżonkiem?
   • Jakie uczucia żywisz wobec niego?
   • Jak będzie wyglądać twoje życie po rozwodzie/separacji?
   • Trzeba też pomyśleć o prozaicznych z pozoru sprawach, takich jak kwestie finansowe.

   Kiedy zdecydować się na rozwód?

   Rozwód jest zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem w dwóch zasadniczych przypadkach:

   1. Gdy nie widzisz żadnych szans na dalsze życie z małżonkiem i chcesz zerwać wszelkie łączące z nim więzi, oczywiście na ile to możliwe.
   2.  Drugi przypadek to chęć zawarcia nowego związku małżeńskiego, czego chyba nie trzeba tłumaczyć.

   Zobacz również: Separacja czy rozwód?

   Kiedy zdecydować się na separację?

   Separacja…..

   Uzyskanie separacji jest zazwyczaj łatwiejsze niż orzeczenie sądu o rozwodzie. Pomimo wystąpienia zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, separacja nie będzie orzeczona, jeżeli na jej skutek mają ucierpieć wspólne, małoletnie dzieci, albo istnieją inne ważne przeszkody, np. ciężka choroba jednego z małżonków

   Separacja jest zazwyczaj lepszym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy nie układa Ci się w małżeństwie, ale są szanse na jego naprawę. Rozłąka z drugą osobą być może pozwoli na spojrzenie na całą sytuację nieco bardziej „chłodnym” wzrokiem, w sposób bardziej krytyczny, a jednocześnie obiektywny.

   Separacja może być również  wstępem do rozwodu, ale też może spowodować, że  pogodzisz  się z małżonkiem.

   Separacja w  jest formalnie jak rozwód, czyli. ustala się w  te same kwestie, co przy rozwodzie, takie jak: alimenty, kwestie opieki nad dzieckiem, sprawy majątkowe itd. Możesz więc przekonać się, jak będzie wyglądało twoje życie po rozwodzie, bez rozwodu.

   Jest ona też „kołem ratunkowym”, kiedy twój współmałżonek nie zgadza się na rozwód. Jego zgoda jest wymagana w sytuacji, kiedy ty wystąpiłeś o rozwód, ale też doprowadziłeś do zerwania więzi małżeńskich. Pamiętaj, że do ustanowienia separacji nie jest wymagana zgoda drugiego małżonka.

   Separacja jest również dobrym rozwiązaniem, kiedy sąd nie wyraził zgody na rozwód. Uzyskanie rozwodu, w przeciwieństwie do separacji – jest znacznie trudniejsze, ponieważ po prostu do jego orzeczenia trzeba spełnić dużo więcej warunków, niż w przypadku separacji.

   Podział majątku po rozwodzie a kredyt mieszkaniowy

   Podział majątku po rozwodzie nastręcza wielu trudności, a przede wszystkim kiedy małżonków łączy  kredyt mieszkaniowy. Pomimo rozwodu małżonkowie nie przestają być dłużnikami banku.

   Sąd dokonując podziału majątku wspólnego nie zwolni jednego z małżonków z obowiązku spłaty kredytu mieszkaniowego.

   Gdy małżonkowie razem podpisali w banku umowę o kredyt, to fakt, że się rozwiedli nie powoduje, że przestają być dłużnikami banku. Są nimi nadal. I za spłacanie tego długu ex-małżonkowie są odpowiedzialni w całości razem.

   Sąd dzieląc majątek wspólny  dzieli tylko aktywa, nie dzieli natomiast pasywów czyli kredytu. Sąd, który dokonuje podziału majątku nie nakazuje jednemu z byłych małżonków spłacenie kredytu zwalniając z tego obowiązku drugiego z małżonków, nawet w sytuacji, gdy mieszkanie na drodze wyroku przypada tylko jednemu z nich.

   Spłata kredytu przez jednego małżonka

   Jeśli dochody jednego z małżonków są wystarczająco wysokie bank może zgodzić się na przejęcie przez tego małżonka całego kredytu (przejęcie długu). Wówczas małżonkowi zawierają porozumienie (na podstawie umowy oraz przepisów art. 519 i nast. KC), na podstawie którego jeden z małżonków otrzymuje całą nieruchomość oraz tym samym cały kredyt do spłaty.

   Musisz  pamiętać, że dla skuteczności porozumienia konieczna jest zgoda banku, na którą nie ma wpływu sąd dokonujący podziału majątku.

   Mieszkanie a spłata kredytu

   Często zdarza się tak, że w wyniku podziału majątku mieszkanie staje się własnością jednego z małżonków, a kredyt wciąż obciąża byłych małżonków łącznie.

   Taka sytuacja nie jest komfortowa dla małżonka bez nieruchomości a nadal obciążonego kredytem. Wszystko jest dobrze gdy ex-małżonek spłaca kredyt. Możesz mieć problem, gdy małżonek będący właścicielem mieszkania i obiecujący uprzednio, że będzie spłacał kolejne raty kredytowe przestaje to robić. Formalnie ex-małżonek nie będący już właścicielem mieszkania nadal jest dłużnikiem banku, gdyż wiąże go a z bankiem umowa kredytowa, a bank – wierzyciel ma prawo zwrócić się o spłatę także do niego i były małżonek nie może się  zasłaniać orzeczeniem sądu o podziale majątku.

   Niestety ale przy zaprzestaniu spłacania kolejnych rat kredytowych bank może uzyskać tytuł wykonawczy i egzekwować dług również i od tego małżonka, przed komornikiem.

   Co możesz zrobić  nie będąc już właścicielem mieszkania jeśli jesteś windykowany przez bank?

   Możesz wystąpić do sądu w odrębnym postępowaniu i domagać się zwrotu wpłaconych pieniędzy na zasadzie roszczenia regresowego. Podstawą takiego żądania będzie orzeczenie sądu o podziale majątku, brak istnienia wspólności ustawowej małżeńskiej i dokonana spłata zadłużenia.

     

     

     

    Opłata za alimenty i podział majątku

    Samo zasądzenie alimentów na rzecz byłej żony lub męża to nie wszystko. Musisz jeszcze wnieść opłatę od ich zasądzenia. Wynosi ona 5 proc. przyznanej kwoty. Od alimentów na dzieci opłaty nie ma.

    Jeśli potrzebujesz orzeczenie eksmisji jednego  małżonka to dodatkowa opłata w wysokości 200 zł. Jeszcze więcej zapłacić musisz za podział majątku. Sam wniosek o podział to koszt rzędu 1 tys. zł, chyba że wniosek zawiera zgodny i całościowy projekt podziału majątku. Wtedy opłata jest niższa i wynosi 300 zł.

    Musisz pamiętać o wszystkich dodatkowych kosztach. Sąd obarcza strony kosztami np. dodatkowych opinii rzeczoznawców majątkowych. Jeśli np.  kurator sądowy będzie przeprowadzał wywiad dotyczący warunków wychowywania dzieci, do rachunku musisz doliczyć kolejne 150 zł. Specjalistycznych opinia ośrodków oceniających więzi między dziećmi a rodzicami wynosić może nawet 1 tys. zł.

    Komu przysługuje zwolnienie z kosztów

    Zwolnienie z kosztów sądowych jest możliwe na podstawie tzw. prawa ubogich. Aby z niego skorzystać, musisz złożyć oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść tych opłat bez uszczerbku dla siebie i rodziny.

    Urzędowy wzór takiego oświadczenia możnesz otrzymać w sądzie i musisz w nim wpisać szczegółowe dane dotyczące majątku, stanie rodziny i wysokości dochodów. Szansę na zwolnienie z kosztów mają nie tylko osoby zarabiające mało, ale również np. samotnie utrzymujące dzieci.

    Oświadczenie o stanie dochodów i majątku musi być prawdziwe, a przyrzeczenia tego może od Ciebie zażądać sąd. Jeśli okaże się nieprawdą,  grozi Ci grzywna, wynosząca 1-2 tys. zł. Oczywiście to kwota dodatkowa oprócz wszystkich opłat i kosztów, które i tak będzie musiał pokryć.

    Adwokat z urzędu

    O przyznanie adwokata z urzędu możesz się zwrócić niezależnie od tego czy ubiegaliśmy się i czy otrzymaliśmy zwolnienie z kosztów. Wniosek musisz zaadresować do sądu, który będzie rozpoznawał sprawę. Sąd podejmuje decyzję czy obrońca z urzędu zostanie przyznany. Co do zasady sąd ma  obowiązek zgodzić się z wnioskiem jeśli uzna, że obecność obrońcy będzie podczas rozprawy niezbędna.

    W tym wypadku musisz wykazać, że poniesienie kosztów opłacenia adwokata, bądź radcy prawnego bez uszczerbku dla siebie lub rodziny, jest niemożliwe.

    Zwrot kosztów dla zwycięzcy

    Na zwrot poniesionych wydatków możesz liczyć jeśli sąd uwzględni żądanie rozwodu czy separacji. Jeśli je sąd oddali, to wnoszący o rozwód musi zwrócić koszty poniesione przez drugą stronę jeśli ta tego zażąda.

    Koszty to przede wszystkim opłaty sądowe, ale też wydatki i wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego (do wydatków zaliczają się m.in. dojazdy do sądu w innej miejscowości), należności świadków oraz powołanych biegłych.

    Zwrot nie może  przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oficjalnej taksy za czynności adwokatów i radców prawnych. Stawki minimalne wynoszą obecnie 360 zł i przyznawane są przez sąd adwokatowi z urzędu, przy uwzględnieniu nakładu jego pracy oraz przyczynienia się do wyjaśnienia sprawy.

    Opłata jednak może sięgnąć sześciokrotności stawki minimalnej czyli 2160 zł.

    Jeśli  sąd orzekł rozwód z winy obu stron, możliwe jest wzajemne zniesienie kosztów lub nakazanie zwrotu tylko części kosztów, jeśli żądania wnoszącego o rozwód nie zostały w całości zaspokojone. Pamiętaj, że zwolnienie z kosztów sądowych nie zwalnia z obowiązku zwrócenia kosztów stronie wygrywającej.

    Rozwód bez orzekania o winie

    pozew rozwodowy

    Sąd zawsze musi w wyroku rozwodowym ustalić kto jest winny rozpadu małżeństwa. Może od tego odstąpić wyłącznie na zgodny wniosek obojga małżonków.

    Na takie odstąpienie od ustalenia jednoznacznej winy zezwala art. 57 par. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeśli taki wniosek zostanie z obu stron złożony, sąd orzeknie, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozwód.

    Brak orzeczenia powoduje równy podział kosztów rozwodu, które mogą być wysokie, jeśli sąd powoływał biegłych, np. z zakresu nieruchomości, którzy musieli oszacować wartość wspólnego majątku do podziału.

    W przypadku, gdy wina zostanie udowodniona jednemu z małżonków, to on ponosi koszty postępowania.

    Niestety nie ma  znaczenia dowodzenie kto z małżonków był „bardziej winny” rozpadu związku. W przypadku, gdy zawiniły obie strony, sąd  orzeknie rozwód z winy obu małżonków i nie będzie ustalał kto dopuścił się większej ilości czy cięższych naruszeń zasad współżycia małżeńskiego.

     


    0 Komentarzy

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    Zadzwoń