Mediacja pozew rozwodowy – praktyczny przewodnik po rozwodzie

Opublikowane przez Adwokat w dniu

pozew rozwodowy

Mediacja pozew rozwodowy. Rozwód jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Aby przeprowadzić ten proces w sposób jak najmniej obciążający dla obu stron, warto rozważyć mediację. Oto kilka wskazówek, jak skutecznie przeprowadzić mediację do rozwodu, aby ułatwić przejście przez ten trudny czas.

1. Zrozumienie procesu mediacji Mediacja pozew rozwodowy

Mediacja to dobrowolny i poufny proces, w którym neutralny mediator pomaga stronom w negocjacjach i osiągnięciu porozumienia w sprawie warunków rozwodu. Kluczowe jest zrozumienie, że mediator nie podejmuje decyzji za strony, ale pomaga im komunikować się i zbliżyć do wspólnego stanowiska.

2. Wybór mediatora

Wybór doświadczonego i certyfikowanego mediatora jest kluczowy. Warto szukać profesjonalisty specjalizującego się w sprawach rodzinnych. Rekomendacje od rodziny, przyjaciół czy profesjonalnych organizacji mogą być pomocne w znalezieniu odpowiedniej osoby. Przed rozpoczęciem mediacji obie strony powinny dokładnie przygotować się do negocjacji. Obejmuje to zrozumienie własnych priorytetów, praw i możliwości kompromisu. Warto również przygotować wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak informacje finansowe, dowody własności czy dokumenty dotyczące opieki nad dziećmi.

4. Ustalenie agendy mediacji Mediacja pozew rozwodowy

Na początku mediacji warto ustalić agendę – czyli tematy, które będą omawiane. Może to obejmować podział majątku, alimenty, opiekę nad dziećmi czy inne kwestie indywidualne dla danej pary. Podczas mediacji ważne jest, aby obie strony aktywnie uczestniczyły w dyskusji i wyrażały swoje opinie i potrzeby. Komunikacja powinna być prowadzona otwarcie i z poszanowaniem dla drugiej strony, nawet jeśli emocje są silne. Mediacja często wymaga od stron gotowości do kompromisu. Warto zastanowić się, które punkty są najważniejsze, a gdzie można pójść na ustępstwa, aby osiągnąć porozumienie korzystne dla obu stron. Po osiągnięciu porozumienia mediator pomoże spisać wszystkie ustalenia w formie pisemnej. Następnie dokument ten może zostać przedstawiony sądowi jako część procesu rozwodowego. Warto pamiętać, że porozumienie z mediacji jest wiążące prawnie, gdy zostanie zatwierdzone przez sąd.

Mediacja pozew rozwodowy

Masz w planach napisać pozew rozwodowy? Poczekaj! 

Z prawnego punktu widzenia jedną z podstawowych cech małżeństwa jest jego nierozerwalność. To właśnie dlatego w kodeksie postępowania cywilnego zostało wprowadzonych wiele ograniczeń i wymogów dotyczących udzielania rozwodów.

W związku z tym na początku procesu warto starannie przygotować pozew rozwodowy. Pamiętaj, aby zrobić to rzetelnie i dokładnie.

Konsekwencje błędów mogą być bolesne.

Jak przeprowadzić mediację do rozwodu?

Przedstawię kilka kroków

Chcesz szybkiego rozwodu?

Są 3 warianty, w jakich może nastąpić rozwód:

 • z orzeczeniem o winie jednego małżonka,
 • z orzeczeniem o winie obojga małżonków,
 • bez orzekania o winie – polecamy.

Wina? Jest to pojęcie bardzo złożone – wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Kluczowym powodem  orzeczenia rozwodu przez sąd jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Tylko w takiej sytuacji jest możliwe uzyskanie rozwodu.

Termin „trwały” oznacza, iż nastąpił nieodwracalny rozkład małzeństwa.

Słowo “zupełny” oznacza, że następuje rozkład gospodarczy, fizyczny i duchowy (wszystkie trzy czynniki muszą występować równocześnie).

Czy istnieje ryzyko, że rozwodu nie uzyskam? Oczywiście, istnieje takie ryzyko.

Sąd może oddalić pozew na przykład z powodu braków formalnych.

Od pozwu rozwodowego do rozprawy Mediacja pozew rozwodowy

Należy dopełnić kilku formalności.

Zacznijmy od początku.

Najpierw jednak wspomnę o mediacji i jej korzyściach. Jak przeprowadzić mediację do rozwodu?

1.Mediacja

Jest kilka powodów, dlaczego mediacja może być pomocna:

 • zachęca do współpracy oraz komunikacji między stronami;
 • może zmniejszyć dodatkowy stres, wiążący się z rozprawą w sądzie;
 • zapewnia większą kontrolę nad procesem oraz prywatność – obie strony decydują o przebiegu rozwodu;
 • może przyczynić się do lepszych relacji stron w przyszłości, jest to szczególnie ważne jeżeli para posiada dzieci;
 • oszczędność czasu – rozprawy sądowe mogą się ciągnąć latami;

2. Mediacja Pozew rozwodowy

Należy przygotować pozew rozwodowy. Jest to dokument formalny, który musi spełniać pewne określone kryteria.

Czy macie dzieci? Jeśli są małoletnie, niestety proces raczej nie przebiegnie szybko…Wobec tego druga część to pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie lub bez. W ramach tego procesu można także złożyć wniosek dotyczący sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, poprosić o wezwanie świadków czy regulację alimentów.

Najważniejsze jest uzasadnienie.

To już było wspomniane… W sprawach rozwodowych, zwycięstwo opiera się na przedstawieniu przekonujących dowodów.

2. Złożenie pozwu

Następnym krokiem jest złożenie pozwu rozwodowego w odpowiednim sądzie.

Nie zawsze jest to jasne.

Jeżeli pozew o rozwód złożysz do niewłaściwego sądu, to chociaż zostanie on przekierowany do właściwej instytucji, wydłuży się czas postępowania.

Dlatego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, warto umówić się na konsultacje.

Właściwym sądem jest co do zasady ten zgodny z ostatnim miejscem zamieszkania.

Koszty sądowe ponosi osoba, która wnosi pozew rozwodowy. Opłata wynosi 600 zł.

3. Dzień rozprawy

Sąd przekaże obu stronom oficjalne powiadomienie o terminie rozprawy za pomocą pisma formalnego. Następnie przeprowadzone zostanie postępowanie dowodowe.

Czy macie dzieci? To moment, w którym warto się zatrzymać i przemyśleć.

Co z władzą rodzicielską?

Czy chcielibyście, aby była wspólna?

A może bardziej ograniczona?

A co z kwestią alimentów?

Warto bardzo dokładnie to wszystko przemyśleć.

Dlaczego? Ponieważ późniejsza zmiana decyzji może być trudna. Sąd wnikliwie i dokładnie przeanalizuje sytuację małoletnich dzieci.

Wyrok rozwodowy

Wydając wyrok rozwodowy, sąd zawiera kluczowe postanowienia dotyczące dalszych kroków po rozwodzie dla obu byłych małżonków.

Sąd decyduje, kto jest winny trwałego i całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego lub orzeka brak winy.

Kiedy w grę wchodzą dzieci, sprawa komplikuje się. Sąd decyduje, który z rodziców otrzymuje prawo do opieki nad dziećmi oraz z którym z rodziców dzieci będą zamieszkiwać.

Dodatkowo może rozstrzygnąć o sposobie korzystania z mieszkania.

Nie można zapominać o jednym istotnym aspekcie – ALIMENTACH.

Jest wyrok i co dalej?

Kiedy wyrok jest satysfakcjonujący, mamy 21 dni na jego uprawomocnienie.

Jeśli potrzebujemy odpisu wyroku, to warto wiedzieć, że sąd nie przesyła go automatycznie.

Od listopada 2019 roku obowiązuje opłata w wysokości 20 złotych. Warto uiścić tę opłatę i złożyć w sądzie wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z klauzulą prawomocności.

Wyrok nie jest satysfakcjonujący

Jeśli wyrok nie jest satysfakcjonujący zawsze można się od niego odwołać.

Jest na to 21 dni (do momentu uprawomocnienia się wyroku).

Na złożenie wniosku o uzasadnienie mamy 7 dni od dnia kolejnego po wydaniu wyroku.

Otrzymujesz uzasadnienie i wtedy piszesz.

Jeśli zdecydujemy się na tę drogę, to na złożenie apelacji mamy 14 dni od otrzymania uzasadnienia.

Czy mogę nie dostać rozwodu?

Rozwód nigdy nie zostaje orzeczony, gdy miałoby przez to ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.

Dodatkowo nie można orzec rozwodu, jeśli byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Należy pamiętać, że rozwodu również nie orzeka się w przypadku, gdy małżonek, który ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa, występuje z takim żądaniem. Niemniej jednak istnieją poważne wyjątki od tej zasady.

Najważniejsze zawsze są dowody!

Jeśli chciałbyś porozmawiać o swojej sprawie z adwokatem od rozwodów kliknij tutaj i zostaw wiadomość.

Alimenty – statystyki są słabe

Po alimenty do sądu

Tutaj pisałam o alimentach – Alimenty

Gdzie składamy pozew, jeśli nie w sądzie okręgowym? Gdy wnosimy o alimenty (nie przy rozwodzie), to wtedy należy skierować się do Sądu Rejonowego.

Należy pamiętać, iż pozew o alimenty jest zwolniony z kosztów sądowych.

Jakie alimenty i kwoty alimentów

Co, gdy rodzic nie płaci alimentów?

pozew rozwodowy

W przypadku, gdy rodzic pomimo wyroku sądu nie płaci lub płaci nieregularnie, należy złożyć wniosek do komornika w celu wszczęcia egzekucji.

Jaki jest limit zajęcia? Komornik może zająć 60% pensji (renty, emerytury), niezależnie od jej wysokości.

Jeśli na koncie bankowym zgromadzone są środki, komornik ma prawo zająć je w całości, chyba że są one przechowywane na rachunkach oszczędnościowych lub lokatach terminowych. W takim przypadku jest wolna od zajęcia kwota równa trzykrotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw.

Uwaga! Aktualnie zajęcie kont bankowych odbywa się drogą elektroniczną, a blokada środków następuje niezwłocznie po ich zajęciu.

Nie czekaj, działaj!

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Co w przypadku, gdy egzekucja komornicza jest bezskuteczna?

Nie martw się, istnieją inne opcje.

Skąd? Z Funduszu Alimentacyjnego!

W ramach Funduszu można otrzymać alimenty w maksymalnej wysokości 500 złotych miesięcznie.

PODZIAŁ MAJĄTKU

Czasami, w porównaniu do sporów majątkowych, sama procedura rozwodowa może wydawać się łagodniejsza… Rzeczywiście, prawdziwe bitwy toczą się w sprawach związanych z finansami…

Rodzaje masy majątkowej 

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstają trzy masy majątkowe:

 • majątek obojga małżonków objęty wspólnością ustawową
 • majątki osobiste każdego z małżonków

Przedmioty majątkowe, które tworzą majątek wspólny, to w szczególności:

a) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków (czyli np. z prowadzonej działalności gospodarczej, z umów zlecenia, z umów o dzieło, etc.),

b) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków (czyli np. czynsz najmu, dzierżawy, odsetki od wierzytelności, etc.),

c) środki zgromadzone na rachunku bankowym lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków.

Wspólność majątkowa małżeńska cechuje się tym, że w trakcie jej trwania małżonkowie nie posiadają konkretnych udziałów w majątku wspólnym. Z tego powodu nie mogą oni przekazywać czy też żądać podziału poszczególnych udziałów majątkowych, które są objęte tą wspólnością.

Podział majątku (zarówno sądowy, jak i umowny) jest możliwy z chwilą, kiedy ustaje wspólność majątkowa.

Majątek osobisty 

Zazwyczaj, do majątku wspólnego małżonków nie wliczają się na przykład: składniki majątku zdobyte przed nawiązaniem wspólności ustawowej, składniki majątku nabyte w wyniku dziedziczenia, otrzymania zapisu czy darowizny, o ile osoba przekazująca majątek nie postanowiła inaczej; przedmioty majątkowe wykorzystywane wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, prawa autorskie oraz wynagrodzenie, którego pracodawca jeszcze nie wypłacił.

Jak można podzielić majątek?

Podział majątku wspólnego małżonków może nastąpić na podstawie:

Numer 1. Zgodnej umowy zawartej przez małżonków – Akt notarialny 

Numer 2. W sądzie poprzez orzeczenie sądu, w sprawie o alimenty albo później w Sądzie Rejonowym.

Zazwyczaj z chwilą ustania wspólności ustawowej wspólność ta – dotychczas bez udziałowa – ulega przekształceniu.

Od tego momentu, małżonkowie posiadają równe udziały w majątku wspólnym, bez względu na to, jaki wkład każdy z nich włożył w jego powstanie. To oznacza, że jeśli część majątku wspólnego stanowiła nieruchomość, np. dom, po zakończeniu wspólności majątkowej każdy z małżonków posiada równe udziały w tej nieruchomości.

Wyjątek od tej zasady

Na żądanie jednego z małżonków, sąd może, z ważnych powodów, ustalić nierówne udziały w majątku wspólnym, biorąc pod uwagę stopień, w jakim każdy z małżonków przyczynił się do jego powstania.

Podsumowując, wprowadzenie nierównych udziałów jest możliwe, jeśli spełnione zostaną dwie przesłanki: przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu oraz istnienie ważnych powodów, które uzasadniają ustalenie nierównych udziałów.

Przez „przyczynienie się do powstania majątku wspólnego” rozumie się ogół działań każdego z małżonków na rzecz tworzenia i utrzymania rodziny oraz zaspokajania jej potrzeb. Dotyczy to nie tylko wysokości zarobków czy innych dochodów, ale także sposobu ich wykorzystania i gospodarowania nimi w sposób odpowiedni oraz rozważny.

Co do drugiej przesłanki, czyli istnienia „ważnych powodów”, ocena opiera się na całokształcie okoliczności danej sprawy. Ważnym argumentem przemawiającym za odstąpieniem od równego podziału może być nieodpowiednie postępowanie jednego z małżonków, który nie przyczyniał się w należyty sposób do tworzenia majątku wspólnego zgodnie ze swoimi możliwościami.

Podsumowując, odpowiedź na pytanie do kogo należał będzie dom po orzeczeniu rozwodu, zależy od indywidualnej sytuacji majątkowej małżonków, zarówno przed, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Podział majątku na dwie równe części nie zawsze będzie regułą, zwłaszcza jeśli byłby to dla jednej ze stron niesprawiedliwe.

Kiedy zdecydować się na rozwód, a kiedy na separację?

Pomimo że wydaje się, że wszyscy znamy różnicę między rozwodem a separacją, wciąż często pojawiają się wątpliwości, które z tych opcji jest dla nas bardziej odpowiednie. Dlatego warto dokładnie zrozumieć, czym jest istota rozwodu i w czym różni się od separacji.

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu, na wniosek jednego lub obojga małżonków. Natomiast separacja to tylko uchylenie wspólnoty małżeńskiej.

Kluczową różnicą między nimi jest możliwość ponownego zawarcia małżeństwa po rozwodzie, podczas gdy po separacji ta opcja nie jest dostępna. Separacja może być uzyskana na podstawie stwierdzenia, że między małżonkami zachodzi zupełny, podczas gdy rozwód wymaga udowodnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Ponadto, separację można znieść, natomiast rozwód ma długofalowe skutki prawne.

Przy podejmowaniu decyzji o rozwodzie lub separacji warto zastanowić się nad przyszłością. Ważne jest, aby zadać sobie kilka kluczowych pytań:

 • Jak wyobrażasz sobie dalsze życie?
 • Czy sądzisz, że możesz nadal żyć w relacji z małżonkiem?
 • akie są twoje uczucia wobec niego?
 • Jak będzie wyglądać twoje życie po rozwodzie/separacji?
 • Warto również pomyśleć o praktycznych aspektach, takich jak kwestie finansowe.

Kiedy zdecydować się na rozwód?

Jest to najlepsze rozwiązanie w dwóch przypadkach:

 1. Gdy nie widzisz żadnych szans na dalsze życie z małżonkiem i chcesz zerwać wszelkie łączące z nim więzi, oczywiście na ile to możliwe.
 2. Chęć zawarcia nowego związku małżeńskiego.

Zobacz również: Separacja czy rozwód?

Kiedy zdecydować się na separację?

Uzyskanie separacji jest zazwyczaj łatwiejsze niż orzeczenie sądu o rozwodzie. Mimo, że występuje zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, separacja nie zostanie orzeczona, jeżeli na jej skutek mogą ucierpieć wspólne, małoletnie dzieci, albo istnieją inne ważne przeszkody, np. ciężka choroba jednego z małżonków

Separacja jest zazwyczaj lepszym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy nie układa Ci się w małżeństwie, ale widzisz szanse na naprawę. Czasami rozłąka może pomóc spojrzeć na sytuację z bardziej obiektywną perspektywą.

Separacja może również stanowić pierwszy krok w kierunku rozwodu, ale także może pomóc w pogodzeniu się z małżonkiem.

W procesie separacji uregulowane są te same kwestie, co w przypadku rozwodu, takie jak alimenty, opieka nad dziećmi, sprawy majątkowe itp. Dzięki temu możesz zobaczyć, jak będzie wyglądać Twoje życie po zakończeniu małżeństwa, bez konieczności natychmiastowego rozwodu.

Separacja jest też dobrym wyborem, jeśli drugi małżonek nie zgadza się na rozwód. W przypadku separacji nie jest wymagana zgoda drugiej strony, co może być pomocne w trudnych sytuacjach.

Jeśli sąd odmówił orzeczenia rozwodu, separacja może być również skutecznym rozwiązaniem. Otrzymanie orzeczenia rozwodu jest znacznie bardziej wymagające, ponieważ wymaga spełnienia większej liczby warunków niż separacja.

Podział majątku po rozwodzie a kredyt mieszkaniowy

Podział majątku po rozwodzie może stwarzać wiele trudności, szczególnie w przypadku, gdy małżonkowie posiadają wspólny kredyt mieszkaniowy. Choć rozstają się, nadal pozostają dłużnikami banku.

Sąd, dokonując podziału majątku wspólnego, nie zwalnia jednego z małżonków z obowiązku spłaty kredytu mieszkaniowego. Jeśli małżonkowie wspólnie zaciągnęli kredyt w banku, rozwód nie skutkuje automatycznym zwolnieniem ich z tego zadłużenia. Obydwaj nadal są odpowiedzialni za spłatę długu w pełnym zakresie.

W trakcie podziału majątku, sąd zajmuje się jedynie podziałem aktywów, czyli majątku, posiadanych dóbr, a nie pasywów, czyli zobowiązań, takich jak kredyt. Sąd nie nakłada na jednego byłego małżonka obowiązku spłacenia kredytu, zwalniając jednocześnie drugiego z tego obowiązku, nawet w sytuacji, gdy w wyniku rozprawy nieruchomość przypada tylko jednemu z byłych partnerów.

Spłata kredytu przez jednego małżonka

Jeśli dochody jednego z małżonków są wystarczająco wysokie, istnieje możliwość, że bank zgodzi się na przejęcie przez tego małżonka całego kredytu (przejęcie długu). W takiej sytuacji, małżonek, który przejmuje dług, zawiera porozumienie z drugim małżonkiem na podstawie przepisów art. 519 i następnych Kodeksu Cywilnego. Jeden z małżonków otrzymuje całą nieruchomość oraz tym samym cały kredyt do spłaty.

Warto jednak pamiętać, że aby takie porozumienie było skuteczne, konieczna jest zgoda banku, który udzielił kredytu. Decyzja banku ma kluczowe znaczenie i nie jest ona zależna od sądu.

Mieszkanie a spłata kredytu

Sytuacja, w której mieszkanie przypada jednemu z byłych małżonków w wyniku podziału majątku, a kredyt nadal jest obciążeniem dla obojga, może być trudna i prowadzić do komplikacji. Jest to szczególnie niekorzystne dla małżonka, który nie jest właścicielem nieruchomości, ale nadal ponosi odpowiedzialność za kredyt. Gdy małżonek, który jest właścicielem mieszkania, zobowiązał się do spłaty kredytu i przestaje to robić, sytuacja staje się jeszcze bardziej problematyczna.

Formalnie, były małżonek, który nie jest już właścicielem mieszkania, pozostaje dłużnikiem banku na mocy umowy kredytowej. Bank, jako wierzyciel, ma prawo domagać się spłaty od obydwu byłych małżonków i nie musi uwzględniać orzeczenia sądu o podziale majątku.

W przypadku zaprzestania spłacania rat kredytowych, bank może uzyskać tytuł wykonawczy i podjąć kroki w celu egzekwowania długu, także wobec byłego małżonka, który nie jest już właścicielem mieszkania.

Jednym z kroków, które możesz podjąć, jeśli jesteś windykowany przez bank pomimo nieposiadania nieruchomości, jest wystąpienie do sądu w odrębnym postępowaniu i domaganie się zwrotu wpłaconych pieniędzy na zasadzie roszczenia regresowego. Warto w tym przypadku opierać się na orzeczeniu sądu o podziale majątku, które wyklucza istnienie wspólności ustawowej małżeńskiej oraz na fakcie dokonanej spłaty zadłużenia. Jednak taka droga może być skomplikowana i wymagać wsparcia ze strony prawnika.

Opłata za alimenty i podział majątku

Samo zasądzenie alimentów na rzecz byłej żony lub męża to nie wszystko. Musisz jeszcze wnieść opłatę od ich zasądzenia. Wynosi ona 5 proc. przyznanej kwoty. Od alimentów na dzieci opłaty nie ma.

Jeśli potrzebujesz orzeczenie eksmisji jednego małżonka, to konieczna jest dodatkowa opłata w wysokości 200 zł. Jeszcze więcej trzeba zapłacić za podział majątku. Sam wniosek o podział to koszt rzędu 1 tys. zł, chyba że wniosek zawiera zgodny i całościowy projekt podziału majątku. Wtedy opłata jest niższa i wynosi 300 zł.

Musisz pamiętać o wszystkich dodatkowych kosztach. Sąd obarcza strony kosztami np. dodatkowych opinii rzeczoznawców majątkowych. Jeśli np.  kurator sądowy będzie przeprowadzał wywiad dotyczący warunków wychowywania dzieci, do rachunku musisz doliczyć kolejne 150 zł. Specjalistycznych opinia ośrodków oceniających więzi między dziećmi a rodzicami wynosić może nawet 1 tys. zł.

Komu przysługuje zwolnienie z kosztów

Zwolnienie z kosztów sądowych jest możliwe, ale trzeba wykazać, że nie jest się w stanie ponieść tych opłat bez uszczerbku dla siebie i rodziny (prawo ubogich).

Urzędowy wzór takiego oświadczenia można otrzymać w sądzie – należy opisać w nim szczegółowe dane dotyczące majątku, stanu rodziny i wysokości dochodów. Szansę na zwolnienie z kosztów również mają osoby samotnie utrzymujące dzieci.

Ważne jest, aby to oświadczenie było rzetelne i zgodne z prawdą, ponieważ wprowadzenie fałszywych informacji może skutkować sankcjami prawno-finansowymi.

Adwokat z urzędu

O przyznanie adwokata z urzędu można zwrócić się niezależnie od tego czy  otrzymaliśmy zwolnienie z kosztów. Wniosek w tej sprawie składa się do sądu, który będzie rozpatrywał konkretną sprawę. Sąd dokonuje oceny, czy przyznanie obrońcy z urzędu jest uzasadnione. Co do zasady sąd ma obowiązek zgodzić się z wnioskiem jeśli uzna, że obecność obrońcy będzie podczas rozprawy niezbędna.

Należy wykazać, iż poniesienie kosztów opłacenia adwokata, bądź radcy prawnego bez uszczerbku dla siebie lub rodziny, jest niemożliwe.

Zwrot kosztów dla wygranego

Zwrot poniesionych uzyskasz, jeśli sąd uwzględni żądanie rozwodu czy separacji. Jeśli je oddali, to wnoszący o rozwód musi zwrócić koszty poniesione przez drugą stronę, jeżeli ta tego zażąda.

Koszty to m.in opłaty sądowe, wynagrodzenie dla adwokata lub radcy prawnego (do wydatków zaliczają się m.in. dojazdy do sądu w innej miejscowości), należności świadków oraz powołanych biegłych.

Zwrot nie może przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oficjalnej taksy za czynności adwokatów i radców prawnych. Stawki minimalne wynoszą obecnie 360 zł i przyznawane są przez sąd adwokatowi z urzędu, przy uwzględnieniu nakładu jego pracy oraz przyczynienia się do wyjaśnienia sprawy.

Opłata jednak może sięgnąć sześciokrotności stawki minimalnej, czyli 2160 zł.

Jeśli sąd orzekł rozwód z winy obu stron, możliwe jest wzajemne zniesienie kosztów lub nakazanie zwrotu tylko części kosztów, jeśli żądania wnoszącego o rozwód nie zostały w całości zaspokojone. Zwolnienie z kosztów sądowych nie zwalnia z obowiązku zwrócenia kosztów stronie wygrywającej.

Rozwód bez orzekania o winie

Sąd zawsze musi w wyroku rozwodowym określić winnego rozpadu małżeństwa. Jednak obie strony mogą złożyć zgodny wniosek o odstąpienie od tego ustalenia.

Zezwala na to art. 57 par. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W takiej sytuacji sąd stwierdza brak winy obu małżonków.

Jeśli sąd nie orzeknie winy, koszty rozwodu są dzielone równo.

W przypadku, gdy wina zostanie udowodniona jednemu z małżonków, to on ponosi koszty postępowania.

Nie ma znaczenia dowodzenie, który z małżonków był „bardziej winny” rozpadu związku. W przypadku, gdy zawiniły obie strony, sąd orzeknie rozwód z winy obu małżonków i nie będzie ustalał, kto dopuścił się większej ilości naruszeń zasad współżycia małżeńskiego.


3 Komentarze

piotr · 22 września, 2020 o 9:17 am

Rozwód jest bardzo trudną decyzją, ale jeżeli skorzystamy z profesjonalnej pomocy prawnej, to ułatwimy przejście sobie przez ten trudny czas.

co jest podobne do oregano · 11 października, 2023 o 2:46 pm

Artykuł jest bardzo pomocny i dobrze przedstawia proces składania pozwu rozwodowego. Wyjaśnia kroki, dokumenty oraz terminy, które należy wziąć pod uwagę przy składaniu pozwu. Jestem zadowolony/a z tego artykułu, ponieważ wszystkie informacje są jasne i łatwe do zrozumienia. Polecam go wszystkim tym, którzy potrzebują porady dotyczącej pozwu rozwodowego.

ach lubelskie jakie cudne gdzie jest taki drugi kraj tekst · 11 października, 2023 o 2:47 pm

Artykuł na stronie rozwod-adwokaci.pl jest bardzo pomocny dla tych, którzy szukają informacji na temat składania pozwu rozwodowego. Zawiera on zwięzłe, ale jednocześnie bardzo przystępne wyjaśnienie procesu składania pozwu oraz podstawowe informacje, które powinny być uwzględnione w takim dokumencie. Jestem zadowolony z łatwego dostępu do tego artykułu i chętnie korzystam z innych materiałów na stronie. Dzięki temu artykułowi jestem lepiej przygotowany do przejścia przez trudny proces rozwodowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń