Walka o dziecko – Miejsce zamieszkania dziecka – Rozwód

Walka o dziecko

Kiedy zaczyna się walka o dziecko, pamiętaj, aby uregulować ten stan prawny.

Niestety często dochodzi do sytuacji, kiedy małżonkowie w trakcie rozwodu bądź nawet żyjąc w związku partnerskim zaczynają walczyć o dziecko.

Zaczynają walczyć o to, z kim dziecko będzie mieszkało i kto będzie płacił alimenty. Ta walka może doprowadzić do tego, że kto pierwszy, ten lepszy…

Dlatego też ważne jest zaplanowanie i uregulowanie prawnie, aby mieć pewność, że dziecko będzie przy tobie.

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o uregulowanie miejsca pobytu dziecka. 

Sąd na podstawie różnych okoliczności bada waszą sytuację oraz określa miejsce pobytu dziecka w twoim każdorazowym miejscu zamieszkania.

Pamiętaj, że nie trzeba tutaj podawać konkretnie adresu. Dzięki temu zawsze można zmieniać miejsce pobytu.

A może mediacja?

Mediacja jest często doskonałym sposobem rozwiązywania konfliktów zwłaszcza w przypadku regulowania kontaktów z dziećmi lub kwestii związanych z miejscem zamieszkania. Proces ten pozwala rodzicom wspólnie opracować plan, który uwzględnia dobro dziecka. Mediator, pomaga rodzicom komunikować się i osiągnąć porozumienie jak najbardziej satysfakcjonujące dla obu stron.

Walka o dziecko – Rozwód 

Dla przykładu jedna z moich klientek mieszkała w Warszawie i miała spór ze swoim partnerem w zakresie dziecka. Z ostrożności procesowej chciała prawnie uregulować kwestie pobytu dziecka oraz formalnie uregulować alimenty. Dzięki temu mogła wyjechać do innego miasta. Chodzi o to, że dzięki formalnemu uregulowaniu tej sytuacji będziesz miała pewność tego, że miejscem pobytu dziecka jest twoje każdorazowe miejsce zamieszkania.

Poniżej przedstawiam wam krótką propozycję, jak złożyć taki wniosek. Osobiście nie polecam państwu robić tego na własną rękę, gdyż to zbyt poważne sprawy. Niekiedy konieczna jest prywatna opinia psychologa i badania psychiatryczne.

Poniżej przedstawiam wam tylko uproszczoną wersję.

Wniosek – Wzór 

WNIOSEK O USTALENIE MIEJSCA POBYTU DZIECKA 

Działając w imieniu własnym wnoszę o: 

1) ustalenie miejsca pobytu małoletnich dzieci w każdorazowym miejscu pobytu matki.

2) udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania w ten sposób, iż miejsce pobytu małoletnich  będzie w każdorazowym miejscu pobytu matki na czas trwania niniejszego postępowania;

3) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania: 

  1. Wnioskodawczyni na okoliczność: 
  • sprawowania przez wnioskodawczynię  opieki nad  dziećmi; 
  • związku emocjonalnego z  dziećmi; 
  • warunków mieszkaniowych w miejscu zamieszkania matki; 
  • dobra dziecka.

4) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów w postaci: 

  1. odpisu zupełny aktu urodzenia małoletnich dzieci na okoliczność pochodzenia małoletnich;

Walka o dziecko – Uzasadnienie 

[ stan faktyczny ]

Dobro dzieci jest dla matki najwyższą wartością. Matka dzieci dba o rozwój fizyczny i duchowy, odpowiednie kształcenie i wychowanie oraz przygotowanie do dorosłego życia. Mimo rozstania rodziców matka troszczy się o dobre samopoczucie dzieci oraz dba o to, aby nie odczuły rozłąki rodziców. Matka dzieci zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne są relacje dzieci z rodzicami. 

Matka zapewnia dzieciom środki do życia i realizację celów o charakterze osobistym. Nadto wnioskodawczyni ma stabilną sytuację finansową.

Ojciec dzieci nie jest w stanie zapewnić dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Uczestnik postępowania nie radzi sobie z rozstaniem stron i próbuje eskalować konflikty. Z uwagi na brak zaufania do uczestnika wnioskodawczyni pragnie uregulować prawnie miejsce pobytu dzieci. 

Walka o dziecko – Dobro dziecka 

Wnioskodawczyni podjęła wszelkie starania, by w domu znalazły się wszelkiego rodzaju przedmioty niezbędne do sprawowania opieki nad dziećmi. Tym samym wnioskodawczyni posiada właściwe warunki socjalno-bytowe dla zapewnienia dzieciom prawidłowej opieki w aktualnym miejscu swojego zamieszkania. 

W tym miejscu wskazać należy, iż sąd rozstrzygając w przedmiocie ustalenia miejsca pobytu małoletnich powinien kierować się zawsze dobrem dziecka.

Potrzeby dziecka

Dziecko kocha mamę i tatę, jednakże z uwagi na okoliczności należy uwzględnić potrzeby dziecka i jego dobro. Dobro dziecka „stanowi główny drogowskaz wykładni przepisów ustaw w sprawach, które dotyczą spraw dzieci” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 1955 roku w sprawie o sygn. akt I CO 83/54). Wymóg troski o dobro dziecka jest uzasadniony nie tylko treścią przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, lecz również wielu innych regulacji prawnych, takich jak Konstytucja RP (art. 71 i art. 72), czy też Konwencja o prawach dziecka (art. 3 Konwencji). Dobro dziecka można więc pojmować jako zespół wartości zarówno materialnych i niematerialnych, jakie konieczne są do prawidłowego rozwoju dziecka pod względem fizycznym i psychicznym. 

Miejsce pobytu

Zważając na powyższe, należy dojść do konstatacji, iż miejsce pobytu małoletnich winno być ustalone przy każdorazowym miejscu pobytu matki, gdyż wnioskodawczyni gwarantuje lepszą rękojmię opieki nad dzieckiem niż uczestnik postępowania.

Ośrodek życiowy małoletnich mieści się w miejscu zamieszkania wnioskodawczyni.

Wspomnieć należy także, że wnioskodawczyni jawi się jako rodzic, dla którego dobro dziecka jest najważniejsze. 

Wnioskodawczyni jest rodzicem, który w pierwszej kolejności dba o dziecko, usuwając swoje własne przyjemności i potrzeby na dalszy plan. 

Sąd 

Stosownie zaś do treści art. 569 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w sprawach jak niniejsza właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Zatem w świetle powyżej powołanego przepisu sądem właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy jest Sąd Rejonowy.

 

Więcej:

Dziecko przy ojcu. Czy to jest możliwe?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń