Mediacja w sprawie o rozdzielność majątkową.

Mediacja o rozdzielność majątkową z osobą o cechach narcystycznych to proces wymagający szczególnej troski i przygotowania. Mediacja, będąc formą alternatywnego rozwiązywania sporów, daje możliwość osiągnięcia porozumienia w sposób mniej konfrontacyjny niż tradycyjne postępowanie sądowe. Jednakże, w przypadku relacji z narcyzem, mediacja stawia przed nami unikatowe wyzwania.

Przygotowanie do Mediacji: Klucz do Sukcesu

  1. Zrozumienie Narcyzmu: Pierwszym krokiem jest zrozumienie, jak cechy narcystyczne mogą wpłynąć na proces mediacji. Narcyz może mieć trudności z uznaniem punktu widzenia drugiej strony, co wymaga od mediatora szczególnej umiejętności zarządzania dialogiem.
  2. Wybór Mediatora: Wybór doświadczonego mediatora, który ma doświadczenie w pracy z trudnymi osobowościami i rozumie dynamikę władzy w relacjach z narcyzem, jest kluczowy. Mediator musi być w stanie utrzymać neutralność i zapewnić równowagę w rozmowach.
  3. Ustalenie Celów: Jasne określenie, czego chcesz dokonać podczas mediacji, pomoże w utrzymaniu skupienia na celach, a nie na emocjach. Przygotuj listę priorytetów i granic, które są dla Ciebie niezbywalne.

Przebieg Mediacji z Narcyzem

  1. Otwarcie i Ustalenie Zasad: Mediacja rozpoczyna się od przedstawienia przez mediatora procesu i ustalenia zasad, które będą obowiązywać podczas spotkania. To ważne, aby od samego początku ustanowić atmosferę szacunku i otwartości.
  2. Prezentacja Stanowisk: Każda strona ma możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia bez przerywania. W przypadku narcyza, może to być wyzwanie, dlatego mediator musi czuwać nad przestrzeganiem zasad dialogu.
  3. Identyfikacja Kwestii Spornych: Następuje identyfikacja kluczowych punktów konfliktu oraz próba zrozumienia potrzeb i obaw każdej ze stron. Mediator może wykorzystać techniki, które pomogą narcyzowi zobaczyć korzyści płynące z osiągnięcia porozumienia.
  4. Eksploracja Rozwiązań: W tej fazie uczestnicy mediacji, wspierani przez mediatora, szukają możliwych rozwiązań, które mogłyby zadowolić obie strony. Mediator może zaproponować różne opcje, zachęcając do kreatywnego myślenia.
  5. Osiągnięcie Porozumienia: Optymistycznie zakładając, że strony doszły do porozumienia, mediator pomaga w sformułowaniu pisemnego porozumienia, które odzwierciedla ustalenia.

Wyzwania i Ograniczenia

Mediacja z narcyzem może napotkać na wiele wyzwań, w tym na trudności z empatią, tendencję do dominowania w rozmowie i opór przed kompromisem. Kluczem do sukcesu jest jasne określenie oczekiwań, wytrwałość oraz wsparcie doświadczonego mediatora, który potrafi nawigować w trudnych sytuacjach emocjonalnych.

Pamiętaj, że mediacja to proces, który wymaga otwartości i gotowości do pracy nad rozwiązaniem. W przypadku głębokich dysfunkcji lub gdy bezpieczeństwo jednej ze stron jest zagrożone, mediacja może nie być odpowiednim krokiem. W takich sytuacjach ważne jest, aby skons

Rozdzielność 

Przede wszystkim ustanowienie rozdzielności majątkowej wbrew woli jednego z małżonków jest dopuszczalne w razie istnienia ważnych ku temu powodów. Przez ważne powody rozumie się najogólniej takie okoliczności, które sprawiają, że w konkretnej sytuacji faktycznej wspólność majątkowa nie służy dobru drugiego z małżonków oraz dobru założonej przez małżonków rodziny, a nawet prowadzi do sytuacji sprzecznej z zasadami prawa rodzinnego (J. S. Piątowski, Stosunki majątkowe między małżonkami, Warszawa 1955, s. 140; J. Winiarz, Małżeńskie stosunki majątkowe, Warszawa 1967, s. 81; L. Stecki, Ustanie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, Poznań 1968, s. 12).

Rozdzielność majątkowa

Ważnym powodem mogą być także okoliczności stwarzające sytuację, w której wykonywanie zarządu przez każdego z małżonków ich wspólnym majątkiem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione (por. wyr. Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1972 r., III CRN 250/72, OSN 1973, Nr 6, poz. 113).

Rozdzielność 

Orzekanie o ustanowieniu rozdzielności majątkowej jest dopuszczalne zarówno przed uprawomocnieniem się wyroku orzekającego rozwód (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1993 r., III CZP 151/93, Wok. 1994, Nr 1, s. 4), jak i po prawomocnym rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód, jeżeli powództwo zostało wytoczone przed tą datą (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 1994 r., III CZP 44/94, OSN 1994, Nr 10, poz. 190). 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń