Bezumowne korzystanie z domu

Bezumowne korzystanie z domu

Bezumowne korzystanie z domu

Bezumowne korzystanie z domu. „Mąż zabrał mi dom i wymienił zamki. Nie mam do niego dostępu! Jesteśmy po rozwodzie… Co robić?”.

Mąż korzysta z mieszkania? Wymienił zamki? Oczywiście masz możliwość dochodzenia wynagrodzenia! Jak? Wezwij go do zapłaty!

Przede wszystkim prezentowane roszczenia zależą od dobrej lub złej wiary posiadacza. Tylko samoistny posiadacz w złej wierze będzie w pełni obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z cudzej rzeczy. W złej wierze pozostaje posiadacz, który wie, że nie przysługuje mu prawo podmiotowe do posiadanej rzeczy.

[tak: E. Gniewek, Kodeks cywilny. Komentarz. Zakamycze 2011].

Bezumowne korzystanie z domu

Postawy prawne : Art. 224 § 2 k.c. w związku z art. 225 k.c.

Przepisy mają pozwolić właścicielowi na doprowadzenie jego stanu majątkowego do poziomu, który można byłoby osiągnąć, gdyby właściciel mógł ze swej rzeczy korzystać. Jakkolwiek roszczenie to łączy w sobie elementy odszkodowania i zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia, to ma charakter odrębny. W związku z tym jego przesłanką nie jest ani rzeczywisty uszczerbek właściciela, ani wymierne korzyści posiadacza. Nie jest decydujące, czy posiadacz efektywnie korzystał z rzeczy. Ważne jest, że znalazł się w sytuacji pozwalającej na korzystanie z rzeczy w taki sposób, w jaki mogą to czynić osoby, którym przysługuje do rzeczy określone prawo. Inaczej mówiąc, miał możliwość używania rzeczy, pobierania z niej pożytków, przekształcenia itp. działań (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2015 r., I ACa 1817/14).

Bezumowne korzystanie z domu

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości i ruchomości wspólnych ponad przysługujący udział.

Współwłasność jest postacią własności. Środki jej ochrony, do których przede wszystkim należy roszczenie windykacyjne (art. 222 § 1 k.c.), mogą być stosowane także przez współwłaścicieli.

Według art. 206 k.c., każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem przez pozostałych współwłaścicieli.

Jeżeli więc w danym przypadku stosuje się art. 206 k.c., gdyż sposobu posiadania rzeczy wspólnej nie normuje umowa współwłaścicieli ani orzeczenie sądu, każdy współwłaściciel jest uprawniony do bezpośredniego posiadania całej rzeczy wspólnie wraz z pozostałymi współwłaścicielami. Granicą jego uprawnienia jest takie samo uprawnienie każdego z pozostałych współwłaścicieli.

Mąż zabrał dom

W konsekwencji współwłaściciel, który pozbawia innego współwłaściciela posiadania na zasadach określonych w art. 206k.c., narusza jego uprawnienie wynikające ze współwłasności. Sam w zakresie, w jakim posiada rzecz i korzysta z niej w sposób wykluczający posiadanie i korzystanie innych współwłaścicieli, działa bezprawnie.

[por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2006 r., III CZP 9/06].

Jeżeli zatem ze względu na charakter rzeczy wspólnej możliwe jest korzystanie z niej przez każdego współwłaściciela niezależnie od korzystania przez pozostałych współwłaścicieli, współwłaściciel, którego uprawnienie zostało w powyższy sposób naruszone, może na podstawie art. 222 § 1 w związku z art. 206 k.c. dochodzić od współwłaściciela, korzystającego z rzeczy w sposób wykluczający jego współposiadanie, roszczenia o dopuszczenie do współposiadania.

Gdy natomiast ze względu na charakter rzeczy wspólnej wykonywanie posiadania zakłada zgodne współdziałanie współwłaścicieli, współwłaściciel pozbawiony posiadania rzeczy przez innego współwłaściciela może wystąpić do sądu o podział rzeczy wspólnej do korzystania.

[Por. uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1963 r., III CO 33/62, OSNCP 1964, nr 2, poz. 22, wyroki Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1973 r., III CRN 247/73, OSNCP 1974, nr 9, poz. 151, i z dnia 9 lipca 2003 r., IV CKN 325/01, nie publ., oraz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2007 r., III CZP 94/07].

Ponadto korzystanie przez jednego ze współwłaścicieli z całej rzeczy wspólnej bez respektowania uprawnienia pozostałych współwłaścicieli do takiego samego korzystania z niej powinno uzasadniać dwie kwestie.

  1. nakazanie pozwanemu dopuszczenie do współposiadania na zasadach określonych w art. 206 k.c..
  2. zasądzenie na podstawie art. 224 § 2 lub art. 224 § 2 w związku z art. 225 k.c. wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy wspólnej w zakresie, do którego nie uprawnia art. 206 k.c.

 

Mam nadzieję, że w artykule znalazłaś odpowiedzi na swoje pytania. Oczywiście nic nie zastąpi rozmowy z adwokatem. Dlatego też jeżeli masz problem, koniecznie umów się na konsultację. Dobry pełnomocnik bez wątpienia wszystko ci wyjaśni.

 

Przeczytaj więcej:

Mąż mnie zostawił i chce wyrzucić z domu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń