Rozwód Gdynia – Jak uzasadnić pozew o rozwód ?

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Rozwód Gdynia

Rozwód Gdynia – Historia z Pana Piotra z Gdyni który chce winy żony i żąda od niej alimentów zaś na dzieci chce jak najniższą kwotę …….

W pierwszej kolejności uzasadnienie obejmuje wnioski o które prosisz……

 

Musisz w pierwszej kolejności uzasadnić obszar waszego małżeństwa a w dalszej kolejności inne kwestie związane z dziećmi, alimentami, itp.

Rozwód Gdynia – Piotr chce winy żony

Dla przykładu…….

 

Okoliczności stwierdzające winę powódki:

a) Zdrady małżeńskie

Problemy w małżeństwie zaczęły się________

Według oceny pozwanego powódce zależało na środkach finansowych, stąd też oszukiwała pozwanego.  

b) Brak szacunku do męża 

To powódka przez swoje zachowanie, spowodowane przede wszystkim zdradami, wyjazdami, imprezowaniem, wszczynaniem awantur oraz brakiem dbałości o dobro założonej rodziny doprowadziła do  sytuacji w jakiej obecnie są małżonkowie.  

d) zaniechanie terapii małżeńskiej i własnego leczenia

W ocenie strony pozwanej powódka ________

e) brak współpracy w małżeństwie- kłamstwa 

 

Wskutek nieustannych, negatywnych zachowań powódki, których się dopuszczała należy stwierdzić, iż w przypadku dochodzenia winy w procesie, wina leży po stronie powódki.

Rozwód Gdynia – Pan Piotr – Dzieci przy matce

W zakresie małoletnich dzieci

Wnoszę o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obojga rodzicom oraz ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci przy matce .

Rozwód Gdynia Alimenty

W zakresie alimentów

Zgodnie z treścią art. 135. § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego – przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego należy rozumieć potrzeby, których zaspokojenie pozwoli mu – odpowiednio do jego wieku i uzdolnień, czy stanu zdrowia – na prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Usprawiedliwione potrzeby dziecka należy oceniać, biorąc pod uwagę m.in. jego wiek, miejsce pobytu, środowisko, uzdolnienia i zainteresowania.

Potrzeby uprawnionego są potrzebami zarówno o charakterze materialnym jak i niematerialnym. Potrzeby materialne to potrzeby wyżywienia, ubrania, mieszkania, leczenia w razie choroby itp. Natomiast potrzeby niematerialne to potrzeby troski o prawidłowy rozwój fizyczny i intelektualny np. pielęgnacja, zapewnienie rozrywki i wypoczynku, wychowanie, opieka, zajęcia pozalekcyjne, które wydają się być niezbędne biorąc pod uwagę wiek, zainteresowania, poziom wiedzy oraz uzdolnienia małoletniego dziecka.

Alimenty od kogo dla kogo 

Wnoszę o zasądzenie od______________ na rzecz___________________  płatnych do rąk matki do dnia 10 dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

Z zasady alimenty przeznaczone są na usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a nie na wszelkie wydatki na dziecko jakie matce dziecka przyjdą do głowy. Potrzeby małoletniej nie zwiększyły się i  nie zwiększyły się możliwości zarobkowe jej ojca, który ma teraz nadto na utrzymaniu także drugie dziecko.

 

Sprecyzuj koszty 

Na średnie miesięczne koszty utrzymania _______ składają się :

 • Wyżywienie. – ________
 • środki  czystości – ok. 100,00 zł/m-c;
 • Zajęcia dodatkowe, kultura – ok. 100,00 zł/m-c;
 • Odzież  i obuwie – ok. 100,00 zł/m-c;
 • Leczenie stomatologiczne -ok. 50,00 zł/m-c; 
 • Inne ( święta, wakacje )- ok. 150,00 zł/m-c; 
 • Leczenie i leki -ok. 100,00 zł/m-c; 
 • telefon – 100,00 zł/m-c; 
 • dojazdy  paliwo — 250 zł/m-c. 
 • koszty związane z samochodem — 150 zł/m-c.
 • Wynajęcie mieszkania -____________

 

Alimenty od małżonka ……..?

Podstawę prawną żądania alimentów na rzecz powódki stanowi art. 60 k.r.o. zgodnie z którym jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Zabezpieczenie na czas trwania procesu ?

Żądanie zabezpieczenia roszczenia wynika z art. 730 k.p.c., zgodnie z którym w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Mając na względzie wszelkie okoliczności sprawy, a zwłaszcza aktualną sytuację majątkową powódki i pozwanego wniosek o zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego   kwoty po ___________ miesięcznie na czas trwania procesu tytułem zabezpieczenia.

Dlatego wnoszę o udzielenie zabezpieczenia roszczenia na podstawie art. 730 § 1 i 2 k.p.c. na czas trwania procesu, poprzez zasądzenie od pozwanej udzielenie zabezpieczenia roszczenia na podstawie art. 730 § 1 i 2 k.p.c. na czas trwania procesu, poprzez zasądzenie od pozwanej tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny kwoty__________ złotych miesięcznie, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca do rąk powoda, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu; 

 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń